Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování za dvacet let působení v ZŠ Mládí

Paní PaedDr. Dagmar Nová působila ve funkci ředitelky Základní školy Mládí od školního roku 1989/1990. Začínala ve složitém období, kdy se společnost transformovala ze společnosti totalitní na demokratickou.

ZŠ Mládí se pod jejím vedením profilovala jako první základní škola s rozšířenou výukou jazyků na Jihozápadním Městě. Svým přístupem a manažerským umem dokázala podpořit rozvoj jazykové výuky na mimořádně vysokou úroveň a udržet také velmi kvalitní výuku ostatních předmětů na škole. Dokázala stabilizovat pedagogický sbor a podařilo se jí to, co jí mohou mnozí kolegové ředitelé závidět. Po celou řadu let učí na této škole pouze kvalifikovaní a aprobovaní učitelé angličtiny a dalších cizích jazyků. Nebývale vysokou úroveň jazykových schopností a dovedností žáků naší školy již ocenily mnohé osobnosti, včetně velvyslance USA, který školu navštívil v červnu 1994, velvyslankyně Velké Británie, která žáky a učitele pozvala na velvyslanectví u příležitosti jubilea královny a setkala se s nimi i při dalších příležitostech, rodilí mluvčí, se kterými škola spolupracovala a spolupracuje, pedagogové z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Karlovy a mnozí další. Tuto vysoce kvalitní jazykovou výuku také prověřila velmi úspěšná účast žáků v různých jazykových soutěžích a také úspěchy našich absolventů, kteří se umísťují na předních místech i na středních školách. To vše by se bez podpory paní ředitelky jistě nikdy nepodařilo.

Paní ředitelce patří obrovský dík i za to, jak o školu pečovala ve spolupráci se zřizovatelem, Městskou částí Praha 13. V minulém školním roce, kdy škola slavila stoleté jubileum, provedl zřizovatel zateplení, výměnu oken a škola dostala novou fasádu. Během funkčního období paní ředitelky se ze skoro zpustlé budovy stala škola, která na její obyvatele a návštěvníky působí příjemně až domácky. Byla provedena přestavba a modernizace školní kuchyně, vybudována moderní tělocvična, která škole dlouhá léta chyběla a postavena půdní přístavba, která pomohla řešit problém s nedostatkem místa. Pod vedením paní ředitelky se totiž dařilo udržovat po dlouhou řadu let naplněnost kapacity školy mezi 85 až 95 %.

Do funkce ředitele školy byl dnem 2. února 2009 jmenován pan PhDr. Jaroslav Vodička, který na škole působil v předchozích letech jako zástupce ředitelky pro 2. stupeň. Popřejme mu, aby se i pod jeho vedením dařilo udržovat pověst školy na tak vysoké úrovni.

Zaměstnanci ZŠ Mládí