Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady a ZMČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SOUHLASILA
  se změnou umístění stavby Provizorní komunikační napojení na komunikaci Tichnova v rámci stavby Explora Business Centre za předpokladu, že neohrozí připravovanou stavbu Radlické radiály a zařízení P + R
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb ve vybraných školských objektech v MČ Praha 13, která byla podaná uchazečem SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., neboť nabídka byla podle předem zveřejněných kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku na rekonstrukce energetických topných systémů ve vybraných školských objektech Prahy 13 formou jednacího řízení s uveřejněním dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.

 • SCHVÁLILO
  převod nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků na realizaci investičních akcí do roku 2009
 • SOUHLASILO
  s předložením projektových žádostí Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn a Revitalizace venkovních ploch KD Mlejn s celkovým rozpočtem do výše 50 mil. Kč, resp. 15 mil. Kč v rámci vyhlášené 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
 • SCHVÁLILO
  uzavření smlouvy o spolupráci mezi společností Lidl Česká republika v.o.s. a MČ Praha 13 ve věci výstavby objektu hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. 2342/637 v k.ú. Stodůlky (u křižovatky ulic Červeňanského a Tlumačovská)
 • SCHVÁLILO
  s účinností od 1. září 2009 změnu sídla Domu dětí a mládeže Stodůlky (dříve Místní dům dětí a mládeže Stodůlky), dodatek č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny podle předloženého návrhu a smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku mezi MČ Praha 13 a Domem dětí a mládeže Stodůlky
 • SOUHLASILO
  s předložením projektové žádosti Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT v rámci MČ Praha 13 s celkovým rozpočtem do výše 700 tis. Kč v rámci vyhlášené 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS