Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřední adresa neslouží k doručování pošty

 

Podle zákona o evidenci obyvatel může správní orgán ve správním řízení rozhodnout o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana. Učiní tak na návrh vlastníka objektu, který je povinen prokázat, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, a že občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá. Je-li údaj o místu trvalého pobytu občanovi úředně zrušen a ten si nezvolí nové místo trvalého pobytu, má tzv. „úřední adresu“, tedy adresu sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen – v našem případě Úřadu MČ Praha 13. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence.

V budově úřadu nikdo s úřední adresou nebydlí, ani zde nemá domovní schránku. Úřad MČ Praha 13 není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob a nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, jimž byla úřední adresa přidělena. Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje.

Občan s úřední adresou má možnost:

  • vyzvedávat si zásilky na poště (domluvit si tzv. „odnos“ – zdarma)
  • zajistit si na poště „dosílku“ na adresu, kde se zdržuje (za poplatek)
  • zřídit si na poště P.O. BOX (za poplatek)
  • zřídit si datovou schránku (za poplatek)
  • zdarma nahlásit na ohlašovně podle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která se dostane do informačního systému evidence obyvatel. Tu pak využívají soudy a veškeré správní orgány.

Darina Altmanová
vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel