Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO – návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2014 v těchto navrhovaných objemech:

Příjmy:
Daňové příjmy: 47 130 000 Kč
Nedaňové příjmy: 4 500 000 Kč
Transfery: 275 680 600 Kč
Celkem příjmy: 327 310 600 Kč

Výdaje:
Neinvestiční výdaje: 296 954 200 Kč
Investiční výdaje: 18 743 500 Kč
Celkem výdaje: 315 697 700 Kč
Financování: 11 612 900 Kč
Výdaje včetně financování: 327 310 600 Kč
Přebytek: 11 612 900 Kč

Více informací k rozpočtu v článku na str. 5.

ZVOLILO – v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, paní Danielu Gruberovou do funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5

SCHVÁLILO – v plném rozsahu realizaci dvou projektů OŽP financovaných z fondu OPPK (revitalizace vnitrobloku a veřejných prostranství) a souhlasí s jejich dofinancováním ze zdrojů MČ Praha 13 v případě úspor z jiných projektů

SOUHLASILO – s předložením projektové žádosti na investiční záměr OŽP Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Petržílkova s celkovým rozpočtem 5 mil. Kč v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost a s předložením projektové žádosti Mobilní aplikace Praha 13 s celkovým rozpočtem maximálně 1,9 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

VZALO NA VĚDOMÍ – předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 12. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 20. 1. 2014 a splnění uložených úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS