Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak zajistit v Praze 13 čistotu a pořádek?

Přestože jsou z rozpočtu městské části vyčleněny na úklid milionové částky, stížností na nepořádek neubývá. MČ Praha 13 má ve správě asi 170 ha zeleně. Jde především o parky, vnitrobloky a některé předzahrádky. Je to ale pouze část ploch, které si vyžadují pravidelný úklid. Další jsou ve správě nebo v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, TSK nebo soukromníků. Jednotlivým klubům v zastupitelstvu městské části jsme položili následující otázky: Jakým způsobem byste zapojili do zajištění čistoty a pořádku všechny dotčené subjekty? Jaká opatření byste navrhovali?

ANO 2011

MČ Praha 13 vynakládá v rámci svého rozpočtu na úklid ploch v jejím vlastnictví značné finanční prostředky. Toto bohužel nezajistí pořádek na všech plochách na území MČ, a to jednak z důvodu různých vlastníků ploch, ale i z důvodu rozdílného přístupu těchto vlastníků k zajištění jejich úklidu. MČ nemá v současnosti zákonné možnosti, jak tyto vlastníky přimět ke spolupráci, případně jak po nich vymáhat důsledné čištění ploch. Této skutečnosti nepřispělo např. vypuštění povinnosti vlastníka objektu udržovat čistotu kontejnerového stání, kterou již  novější vyhláška č. 5/2007 HMP neobsahuje. Možnost ke zlepšení přístupu občanů k čistotě jejich okolí vidím např. v uspořádání úklidových akcí pod patronací ÚMČ za účasti rodičů s dětmi, praktické zapojení škol do obdobných akcí v rámci ekologické výchovy, aktivní využívání mobilní aplikace „Praha 13 v mobilu“ občany k oznamování nepořádku v jejich okolí, ale zejména správnou výchovou dětí v rodinách.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Za Rakouska Uherska, Československé republiky i za socialismu jsme měli povinnost majitelů nemovitostí uklízet před domem nejen sníh. Nepořádek pokutoval orgán zvaný „šedý mor“. Tato praxe byla po roce 1989 zrušena a návrhy KSČM na její obnovení jsou odmítány. Obce a města pak zápasí s nepořádkem na ulicích, chodnících i předzahrádkách. U kontejnerů na odpad straší i týdny hromady nábytku, i když jsou jednou za měsíc přistavovány kontejnery na velkoobjemný odpad. Po roce 1989 začali kontejnery s odpadem vybírat chudí a zanechávat tam nepořádek. Nutná je jistě větší aktivita občanů. Nejen při akci „Ukliďme Česko,“ ale také při působení na neukázněné občany, kteří znečišťují naše prostředí. Notorické hříšníky je nutné hlásit, byť je to u nás nepopulární. Policie by měla být aktivnější, ale nemůže být vždy a všude. Je nutné i pokračovat ve využívání nezaměstnaných na veřejných pracích k úklidu. Je nutné tlačit i na dopravní podnik, aby zvětšil koše na zastávkách MHD nebo prováděl častěji sběr jejich odpadů.

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

TOP 09

Městská část využívá v současnosti dobře fungující systém elektronického hlášení nedostatků v úklidu. Prostor pro zlepšení zcela jistě neuspokojivé situace v oblasti úklidu veřejných prostranství spatřujeme zejména ve zlepšení kontroly kvality provedení úklidových prací prováděných smluvními firmami i jednotlivými pracovníky přímo zaměstnávanými úřadem MČ, zvýšení frekvence úklidu znečištěnějších a zanedbanějších lokalit a okolí škol a autobusových zastávek. Kvalita úklidu v jednotlivých lokalitách MČ evidentně není vyrovnaná. Za velký problém považujeme nedostatečnou frekvenci svozu tříděného odpadu, který se pak z přeplněných kontejnerů rozletuje do okolí a maří tak práci úklidových pracovníků a v neposlední řadě také odkládání velkoobjemového odpadu, který patří do sběrných dvorů, okolo kontejnerů na komunální odpad. Zlepšena by mohla jistě být i vzájemná organizační součinnost mezi všemi odpovědnými složkami a také majiteli dotčených pozemků.

Petr Praus, klub TOP09

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Stávající způsob zajišťování čistoty a pořádku na Praze 13 považujeme v zásadě za funkční. Při zjištění nedostatků v rámci pravidelných kontrol jsou vyzýváni vlastníci či správci pozemků, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé a právnické osoby (včetně MHMP, TSK hl.m. Prahy a.s., apod.). Řeší se úřední záznamy postoupené Městskou policií, stížnosti občanů a MMS zprávy zaslané kontrolním odborem. V rámci zajištění čistoty kontejnerových stání budeme podporovat dokončení již v loňském roce započatých jednání s MHMP ohledně majetkového vypořádání pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na směsný odpad. Podporujeme přenesení odpovědnosti za udržování čistoty a pořádku u kontejnerových stání (včetně přilehlého okolí) na vlastníky bytových domů, a to novelou zákona o hlavním městě Praze. Nádoby na směsný odpad jsou spojeny s provozem bytových domů. Předpokládáme, že toto opatření by přineslo výrazné zlepšení celkové situace v této oblasti.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Je důležité říci, že radnice nemůže nést odpovědnost za veškeré plochy v městské části. V Praze 13 je velké množství pozemků, které jsou v majetku či ve správě soukromníků, Magistrátu hl. m. Prahy a Technické správy komunikací (okolo stanic metra, větších komunikací a parkoviště). Pokud se nepořádek vyskytuje na plochách jiných vlastníků, OŽP je k úklidu soustavně vyzývá. Nejčastější příčiny nepořádku jsou přeplňované nebo otevřené kontejnery na odpad nebo četné skládky nejen okolo kontejnerů. Jedním z dalších zdrojů znečištění chodníků a veřejných prostranství jsou psí exkrementy. Zde by si měli sáhnout do svědomí nepořádní pejskaři. Je nutné, aby správci objektů měli vždy potřebný počet kontejnerů na komunální odpad k počtu obyvatel v domě, aby obyvatelé domovní odpad třídili do správných nádob. Bylo by dobré zapojit do tohoto tématu veřejnost a mohlo by to být jedno z témat veřejného projednání místní Agendy 21. Dobré zkušenosti máme se zapojením dobrovolníků a dále s projektem „Veřejná služba Úřadu práce ČR“.

Tichá Ludmila, předsedkyně klubu ODS

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Lepší stav úklidu a pořádku na naší městské části nevyřešíme ze dne na den. Pokud si ale na špatný stav zvykneme, bude se dál zhoršovat. Podstatná je z našeho pohledu důsledná koordinace a kontrola všech odpovědných subjektů. Ať se jedná o firmy zajišťující úklid pozemků vlastněných městskou částí, Magistrát hl. m. Prahy, TSK nebo soukromé subjekty. Velice špatnou vizitkou je okolí stanic metra. K efektivitě kontroly a snad i snížení dotazů a stížností na úklid, seče atp. by jistě přispělo, kdyby si občan mohl snadno najít, jaké služby z oblasti veřejné čistoty, v jakém rozsahu a termínech může za své daně očekávat. Radnice by mohla jít ještě o krok dál a na pravidelné zpětné vazbě se s občanskými spolky nebo SVJ přímo domluvit. Pomoci ale mohou i drobné kroky. Jako Zelení a Piráti každý rok na jaře pořádáme v rámci akce „Ukliďme Česko“ úklid v okolí Prokopského údolí. Člověk žasne, co lidé dokáží do přírody jen tak odhodit. Budeme rádi, když se k nám v dubnu přidáte.

František Nejedlý, zastupitel Zelení a Piráti 13; Václav Hrdlička, Piráti