Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Polyfunkční domy OC Lužiny jsou trnem v oku nejen pro radnici

Kontroverzní výstavba polyfunkčních domů, které by dle projektového záměru měly těsně přiléhat k obchodnímu centru Lužiny, je bohužel opět aktuální. Investorem byla předložena už třetí varianta projektu, která prošla řízením vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Vypracování posudku vlivu na životní prostředí prosazovala Rada městské části Praha 13 na své mimořádné schůzi už v září 2013, kdy se jasně vyjádřila proti stavebnímu záměru a zásadně nesouhlasila s jeho navrhovanou velikostí. Projekt se tak od samého počátku potýká s výrazným nesouhlasem místních občanů a představitelů radnice v čele se starostou Davidem Vodrážkou.

Historie projektu

Poprvé byl návrh stavebního záměru Polyfunkční domy – OC Lužiny veřejnosti představen v roce 2013. Počítal s výstavbou pěti šestnáctipodlažních domů s 303 bytovými jednotkami, 467 parkovacími místy a kancelářemi. Poté přišel investor s druhou variantou, která navýšila oněch šestnáct pater o dalších deset. Budova měla dle investora dokreslit panorama Lužin a stanice metra Lužiny jako centra Prahy 13. Tato varianta však byla zcela neúnosná a setkala se s velkou nelibostí veřejnosti a Městské části Praha 13. Návrh byl tedy zredukován do své zatím poslední – třetí verze, která je podstatně střízlivější, nicméně postoj místních obyvatel a radnice zůstává nezměněn a všichni zmínění jsou ostře proti.

Podoba stavebního záměru

Plánovaná stavba je projektována do centra sídliště Lužiny v blízkosti stanice metra Lužiny. Navrhovaná podoba stavby se skládá ze dvou objektů – polyfunkčních domů. Objekty by neměly mít podzemní podlaží a oba domy by měly těsně přiléhat ke stávajícímu obchodnímu centru Lužiny – jeden z východní a druhý ze západní strany. Východní objekt (Beta) by měl mít 16 podlaží. V prvních pěti nadzemních podlažích je počítáno s parkovacími plochami. Západní objekt (Alfa) by měl mít rovněž 16 podlaží. I zde je počítáno s parkovacími plochami v prvních čtyřech nadzemních podlažích. Obě budovy pojmou 215 bytových jednotek. Administrativní prostory, se kterými bylo v původních návrzích počítáno, v současné verzi projektu nejsou.

Výstavba polyfunkčních domů by měla probíhat postupně. Z projektové dokumentace vyplývá, že investor počítá se zahájením stavebních prací nejdříve na východním objektu (Beta). Zařízení staveniště by mělo být umístěno na pozemku investora, který je určen pro výstavbu západního objektu (Alfa). Při další etapě prací na západním objektu se dle dokumentace staveniště přesouvá podle postupu výstavby do podlaží určených pro garáže.

Řízení EIA

V rámci řízení EIA, které iniciovala Městská část Praha 13, byly zpracovány specializované studie týkající se rozptylových podmínek, měření hluku a možnosti napojení na inženýrské sítě a z toho vyplývajících případných překážek. Vzhledem k charakteru stavebního záměru byla pozornost věnována také potenciálnímu ovlivnění kvality ovzduší v souvislosti se zvýšenou automobilovou dopravou a také případnému zatížení hlukem z této dopravy. Hodnotila se také míra zeleně v okolí stavby a posuzovalo se denní osvětlení stávající a nové zástavby. Dokument EIA hodnotil i případná zdravotní rizika vyplývající z míry hluku a imisí. Posuzován byl rovněž vliv navrhované stavby na celkový krajinný ráz. Znalecké posudky se zabývaly historií projektu, vlivem výstavby na přirozené provětrávání území a rozborem současného stavu obchodního centra Lužiny.

Únorové veřejné projednávání

Výsledky řízení EIA byly diskutovány v rámci svolaného veřejného projednávání. K více než dvěma stům občanů, kteří se 7. února 2017 sešli v kulturním domě Mlejn ve Stodůlkách, hovořili zástupci investora stavby, architekti projektu, zpracovatelé dokumentu EIA a zástupci odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy. Za Městskou část Praha 13 zde vystoupil starosta David Vodrážka. Ten zcela jasně vyjádřil negativní stanovisko městské části k výstavbě a poukázal na prostorovou objemnost projektu a další významné komplikace, které s sebou stavba přinese.

V rámci veřejného projednávání zazněla i další argumentace z řad občanů. K těmto argumentům se Městská část Praha 13 ústy pana starosty oficiálně připojila a zároveň požádala, aby všechny připomínky, které v rámci veřejného projednávání zazněly, byly zapracovány do závěrů řízení EIA. Předložený koncept architektonického řešení je z hlediska městské části neakceptovatelný. Ve vazbě na okolní zástavbu působí cize a neosobně, postrádá lidské měřítko a neodpovídá významu lokality.

Stanoviska městské části a veřejnosti jsou tedy známy. Nezbývá než doufat, že budou v rámci řízení rozhodujícími orgány, tedy zejména Magistrátem hl. m. Prahy, brány v potaz.

Eva Libigerová