Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

DOPORUČILA ZMČ VYSLOVIT

 1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka ke dni 30. 4. 2019 z důvodu písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
   
 2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího ke dni 1. 5. 2019, prvního náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění


SCHVÁLILA

 • poskytnutí dotací určených pro sport v souhrnné výši 975 900 Kč pro sportovní organizace a na sportovní akce z finančních prostředků z odvodů z výherních hracích zařízení
 • poskytnutí dotací v souhrnné výši 400 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního schváleného rozpočtu s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána jako rezerva pro realizaci případných žádostí o dotace nebo realizaci akcí pro veřejnost v průběhu roku 2019
 • Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2019


ZŘÍDILA

Komisi dotační pro oblast sociální jako poradní a iniciativní orgán MČ Praha 13

a JMENOVALA

předsedkyni Komise dotační pro oblast sociální: Bc. Yvetu Kvapilovou

 • místopředsedu: Ing. Víta Bobysuda
 • členy komise: Anetu Ečekovou Maršálovou a Mgr. Blanku Vildovou
 • tajemníka komise: Bc. Petra Syrového

 

VZALA NA VĚDOMÍ

zánik funkce dosavadní předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP Mgr. Evy Libigerové z důvodu ukončení jejího pracovního poměru

a JMENOVALA

Michalu Královou do funkce předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VYSLOVILO

 1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy ke dni 28. 2. 2019 z důvodu písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

 2. zánik postavení prvního náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2018 pana Marka Ždánského ke dni 4. 3. 2019 z důvodu písemné rezignace podle § 57 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

 3. zánik postavení druhého náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018 Ing. Jany Gerhátové z důvodu ztráty volitelnosti podle § 57 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
 4. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla Prokeše ke dni 5. 3. 2019 – třetího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění


UDĚLILO

čestné občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi, občanovi městské části Praha 13, za celoživotní přínos a obohacení kulturního života

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD

závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13)

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v celkové výši 3 170 000 Kč pro:

 • Petra Škábová, plavecká škola Bouble Trouble 150 000 Kč
 • SK Aktis Praha, z.s. 230 000 Kč
 • TJ Sokol Stodůlky, z.s. 500 000 Kč
 • Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. 690 000 Kč
 • HC Kert Park Praha, z.s. 1 000 000 Kč
 • Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 500 000 Kč
 • FK Řeporyje, z.s. 100 000 Kč

Zpracovala Jana Krákorová