Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se zachovat v případě požáru

Pražští hasiči likvidují ročně přibližně 2 500 požárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde o technické závady, nedbalost, požáry úmyslně založené a požáry od komínových těles a topidel. Tentokrát se zastavíme u požárů z nedbalosti, připomeneme si zásady chování v případě požáru v bytě či v domě a dotkneme se také otázky únikových cest. Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že mezi nejčastější příčiny vzniku požárů z nedbalosti patří nedodržování bezpečnostních pravidel při vaření, žehlení (zapnuté spotřebiče bez dozoru) nebo kouření (usínání s cigaretou, vysypávání popelníků s doutnajícími nedopalky, doplňování paliva se zapálenou cigaretou). Příčinou může být i proudové přetížení prodlužovacího kabelu (součet příkonu všech připojených spotřebičů přesahuje povolený limit uvedený na prodlužovacím kabelu), hořící svíčky ponechané bez dozoru (adventní věnce, vánoční stromky, dekorativní a vonné svíčky), sušení prádla na topidlech. Také aktivity dětí bez dozoru dospělých končí často vznikem požáru. Přestože zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, výslovně zakazuje vypalování porostů, jde o stále se opakující jev. Zmíněný zákon říká: „Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.“

A jak se zachovat, pokud k požáru opravdu dojde?
 • neprodleně volejte linku 150 nebo 112
 • snažte se varovat spolubydlící a sousedy voláním „hoří“, boucháním na zeď nebo ústřední topení
 • zavřete hlavní přívod plynu a elektřiny v bytě či domě máte-li možnost hořící objekt opustit, využijte únikové cesty. Zde připomínáme právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zřetelně označit na únikových cestách únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla ohrožena evakuace nebo záchranné práce, musí být únikové cesty a komunikační prostory, které jsou jejich součástí (chodby, schodiště apod.), trvale volně průchodné.
   
Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:
 • chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou látkou (kapesník,ručník, šátek, šála...)
 • držte se u země (v pokleku) – kouř stoupá vzhůru pohybujte se podél zdí (dojdete vždy ke dveřím či oknu) neotvírejte dveře od místnosti, jsou-li klika nebo samotné dveře na dotek horké, a snažte se utěsnit práh dveří nejlépe mokrou látkou
  (dekou, prostěradlem, oblečením…)
 • upozorněte na sebe voláním „hoří“ u pootevřeného okna i v případě, že jste již volali hasiče; do okna vyvěste prostěradlo, ručník nebo část oděvu, které na vás hasiče upozorní i když ztratíte hlas nebo vědomí
 • v žádném případě se neschovávejte do skříní nebo pod postel, hasiči by vás nemuseli nalézt
   

por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy