Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Priority rozvoje sociálních a návazných služeb

Cílem městské části je zajistit moderní a udržitelnou podporu sociálních a návazných služeb pro naše občany. Praha 13 v rámci plnění  povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách intenzivně zjišťuje potřeby svých občanů v oblasti poskytování sociálních služeb. Proto rada městské části v březnu tohoto roku schválila Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13. Tento materiál zahrnuje dosavadní sociologická šetření, studie, výzkumy, analýzy, data a informace, shromážděné v této oblasti od roku 2007. Na základě těchto výstupů můžeme usuzovat, že pro Prahu 13 to bude v nejbližší budoucnosti znamenat vytvoření udržitelného systému péče v první řadě o cílovou skupinu seniorů, s důrazem na zajištění celého spektra služeb.

Významným jevem, který má vliv na plánování sítě sociálních služeb, je plynulý růst počtu obyvatel Prahy 13. Také nemůžeme přehlédnout, že se významně zvyšuje podíl dětí a mládeže ve věku 10 – 19 let. Proto je důležité, abychom věnovali velkou pozornost službám sociální prevence. Dalším jevem, který je pro naši oblast charakteristický, je zvyšující se podíl počtu cizinců, který v minulých letech činil 16 % z celkového počtu obyvatel. Jelikož se jedná o poměrně velkou část populace, je nutné, aby radnice nadále věnovala tomuto trendu pozornost. Zmapována byla i problematika osob bez přístřeší a potřeba zajištění služeb pro tuto cílovou skupinu. Těmto tématům se budeme podrobněji věnovat v některém z příštích čísel STOPu.

Na tomto místě se zaměříme především na seniory. Abychom mohli naplnit cíle moderní, udržitelné a kvalitní podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, chceme vytvořit prostupný a provázaný systém sociálních služeb a sociálního bydlení, který umožní reagovat na trend stárnutí populace, tlak na zdroje podpory, především finanční prostředky a nezbytnost zajištění kvality podpory, zejména terénních sociálních služeb. Zjistili jsme, že v oblasti kvality života vnímají senioři v Praze 13 jako největší potencionální problémy téma bezpečnosti, omezenou soběstačnost a obavu o zajištění chodu své domácnosti. Mezi další problémy senioři a osoby se zdravotním postižením zařazují problematiku  bezbariérovosti veřejného prostoru a veřejné hromadné dopravy. V oblasti zajištění sociálních služeb senioři zmiňují potřebu péče v domácím prostředí, zejména prostřednictvím pečovatelské služby a osobní asistence. Senioři a osoby se zdravotním postižením vnímají jako klíčovou potřebu odlehčovacích služeb spolu se zajištěním dopomoci a péče přímo v domácím prostředí, zajištění terénních sociálních služeb ve večerních hodinách a o víkendech. Průzkumy zaznamenaly také požadavek zajištění služby domova pro seniory, jehož realizaci schválilo Zastupitestvo MČ Praha 13 v prosinci 2015.

Pokud chceme, aby naši senioři měli zajištěnu komplexní péči, musíme vzít v úvahu celé spektrum problémů, které mají a sami je nedovedou nebo nemohou řešit, včetně pocitu osamění, ztráty kontaktu se společenským prostředím a ztráty pocitu bezpečí. V naší strategii priorit rozvoje sociálních a návazných služeb jsme se těmito tématy velmi podrobně zabývali. Proto budeme na svém území podporovat vznik center pro seniory a osoby se zdravotním postižením a do roku 2026 bychom chtěli vybudovat tři tzv. domovinky. Domovinky by zprostředkovávaly anebo přímo poskytovaly sociální, zdravotní a další služby obyvatelům v seniorském věku a zároveň by nabízely podporu i pro pečující osoby. Zabezpečena by zde byla nejen nabídka volnočasových a komunitních služeb, ale i služby sociální, jako jsou pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, krizová pomoc, denní a týdenní stacionáře, dostupná a kvalitní domácí ošetřovatelská péče. Veškeré služby by měly být provázány na bytovou politiku městské části prostřednictvím nabídky sociálních bytů, bytů zvláštního určení, a to v úzké spolupráci se sociálními pracovníky Úřadu MČ Praha 13. Samozřejmě by domovinky měly být navázány na další sociální služby, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Komplexní nabídka služeb bude tedy využívána nejen seniory, kteří jsou aktivní, ale bude i pro seniory, kteří jsou částečně nebo úplně omezeni ve své soběstačnosti. Tato centra pro seniory – domovinky – by zajistila nejen nabídku aktivizačních programů pro seniory v rámci zdravého životního stylu, navazování vzájemných kontaktů, společného trávení volného času, ale zároveň širokou péči sociálních a zdravotních služeb v domácím prostředí.

Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13