Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová koncepce rozvoje naší městské části

Na webu jsem se dočetl, že v rámci jednoho z projektů Fondů EU bude zpracována nová koncepce rozvoje naší městské části. Kdy se chystá a budou se moci zapojit i občané?

Nová strategie, nebo chcete-li koncepce rozvoje, se opravdu chystá. V současné době jsme zahájili práce na projektu, jehož cílem je vytvoření „Strategického plánu městské části Praha 13 na období 2018–2024“.

Strategický plán je základní rozvojový dokument, který stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a jednotlivé aktivity, kterými lze těchto cílů dosáhnout. Vychází ze skutečných potřeb a možností, odhaluje slabiny i přednosti, čerpá z názorů veřejnosti i odborníků a zachovává kontinuitu do dalších volebních období. Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu budou názory, preference a priority především občanů naší městské části.

Rád bych vás touto cestou oslovil s žádostí o spolupráci. Chystáme veřejné průzkumy, kulaté stoly a veřejná projednávání, abychom zjistili vaše názory na budoucí rozvoj městské části Praha 13. Už v červnu bude probíhat rozsáhlý průzkum veřejného mínění občanů Prahy 13, v rámci něhož můžete být osobně kontaktováni tazateli. Dotazník bude možné vyplnit také elektronicky. Veškeré informace jak se zapojit, naleznete na speciálně vytvořených webových stránkách projektu www.strategie-praha13.cz, kde jsou rovněž uvedeny základní informace o projektu a budou zde průběžně zveřejňovány ak tuální informace a dokumenty. O novém strategickém plánu budeme podrobně informovat i v příštích vydáních STOPu.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13