Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přírodním parkem Hřebeny ze Všenor do Řevnic

Ze Smíchovského nádraží dojedete vlakem do Všenor. Od nádraží se vydáte po žluté kolem zámečku a začnete stoupat lesem. Po několika metrech odbočte vpravo a pěšinou dojdete ke kapličce sv. Jana Křtitele. Jednolodní stavba s půlkruhovým presbytářem a malou vížkou byla postavena koncem 19. století v pseudorománském slohu nad hrobkou rodiny Nolčů. Když byly roku 1862 Všenory napojeny na železniční trať, začaly se měnit ve významné pražské letovisko lázeňského typu. Nemalou zásluhu na tom měl velkostatkář a poslanec českého zemského sněmu Jan Nolč. Po žluté vystoupáte nádhernými lesy až na rozcestí Červená hlína, odkud se vydáte po červené přes další rozcestí U Šraňku až na známé poutní místo Skalka nad Mníškem. Zdejší poustevna se sousoším Piety umístěným ve speciální grottě a Máří Magdalénou ve svém středu je místem duchovních cvičení a modliteb, pomáhajících obnovit klid, mysl a víru. Architektem je představitel vrcholného baroka Karel Dientzenhofer. Až do první třetiny 19. století zde působili františkáni a benediktini. Těžba železné rudy po roce 1945 narušila statiku kláštera a budova začala chátrat. V areálu se dnes pořádají výstavy a koncerty. Od kaple sv. Máří Magdalény je krásný výhled na Mníšek. Pokračujte dále po červené hřebe novou cestou lesem až k Červenému kříži. Váže se k němu legenda o krásné dceři lesníka a zamilovaném mysliveckém mládenci. Ten seznav, že jeho láska není opětována, zde ji přepadl a zneuctil. Dívka se pomátla a za nedlouho zemřela. Mládenec uprchl do světa, aby se pak jako stařík, hnán špatným svědomím, vrátil na místo zločinu, kde se oběsil.

Odtud se po žluté vydejte k asi 1,5 kilometru vzdálenému rozcestí Jezírko až k pomníčku hajného Maršálka z nedalekých Haloun. Ten zde byl roku 1918 nešťastnou náhodou zastřelen při novoročním honu. Lesem, v němž si připadáte jako v pralese, sestoupíte dolů a po širší cestě dojdete k vodní nádrži. Podle informační tabule naučné stezky nahoře na ostrohu se strmými srázy nad údolím Nezabudického potoka stávalo hradiště Pišťák. Prý si zde lidé vybudovali sídliště už v době eneolitu. Na vrcholu Pišťáku roste u cesty památný dub letní. Po žluté sejdete dolů lesem až k prvním domům a lesnímu divadlu v Řevnicích. Bylo založeno roku 1916 továrníkem Čekanem s podporou řevnického okrašlovacího spolku. O dva ro ky později bylo vystavěno hlediště a šatny. Dnešní podobu získalo rekonstrukcí počátkem 70. let. Každé léto sem na festivaly a koncerty proudí mnoho diváků. Od divadla sejdete k rozcestí Řevnický les a po zelené dojdete až na náměstí ke kavárně Modrý domeček a dále až k nádraží. A pak už šup do Prahy. Celý výlet dělá asi 18 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 36 – Okolí Prahy západ. Šťastnou cestu.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan