Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzavřené parkoviště

Rád bych se zeptal na osud kolmého parkoviště ve svahu v ulici Janského před Českou poštou směrem od konečné bus 184, které bylo v minulých letech vybudováno. Parkoviště je od posledního úklidu komunikací na podzim 2018 zavřené, a to jak v ulici Janského, tak v ulici Klausova. Děkuji za odpověď.

Ondřej Bébr

Vážený pane Bébře,


k Vašemu dotazu ohledně uzavřeného parkoviště Janského Vám sděluji následující informace:

Vzhledem k výjimečným klimatickým podmínkám (přívalové srážky a následné dlouhodobé sucho) dochází k postupnému narušování  stávajícího podloží, které vykazuje následně změny způsobující pohyb gabionové stěny. Na základě těchto skutečností zadala MČ Praha 13 u odborné firmy geotechnický monitoring komunikace, parkoviště a gabionové stěny. Jedná se o inklinometrická, hydrogeologická a geodetická měření v daném území. Měřením bylo zjištěno, že dochází k pohybu gabionové zdi (ve vodorovném i svislém směru v měřících bodech) ležící mezi ulicemi Janského a Klausova.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě stanoviska odborné firmy bylo nutno uzavřít předmětné parkoviště v ulici Jan ského a parkoviště přiléhající k patě svahu v ulici Klausova. Následně byla na základě posouzení odborníků v oblasti geologie a statiky zpracována projektová dokumentace stavebních prací spočívajících v bourání a uvedení stávající části svahu do původního stavu (z důvodu odlehčení paty násypu).

V současné době probíhají přípravné práce pro nápravu havarijního stavu stávajícího parkoviště s tím, že předpokládaný termín zahájení stavebních prací bude probíhat v měsíci květnu a předpokládaný odhad realizace je cca 2 měsíce.

Po ukončení všech stavebních prací bude obnoveno původní parkování podél okraje komunikace a v ul. Klausova budou odstraněny betonové bloky a opětně zprovozněno parkování v této části.

Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení