Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s vytvořením organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb Prahy 13
 • SOUHLASILA
  s výběrem nejvhodnější nabídky v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na opravu přístupových schodišť, chodníků a opěrné zdi u kostela sv. Jakuba staršího v k.ú. Stodůlky, která byla podána uchazečem Z & D stavební společnost
 • SCHVÁLILA A VYHLÁSILA
  podmínky pro udělení grantů v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro
  r. 2008 a jmenovala komisi pro rozdělení grantů
 • SOUHLASILA
  s vyhlášením grantových témat v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2008 dle Pravidel pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2008 a jmenovala grantovou komisi
 • SOUHLASILA
  s investičním záměrem na využití sportovně-rekreačního parku Hůrka – výstavba bobové dráhy, v případě potvrzení souladu uvedených pozemků s územním plánem

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 • VZALO NA VĚDOMÍ
  zánik mandátu z důvodu úmrtí paní Anny Rybníčkové na funkci členky Zastupitelstva MČ Praha 13 a vznik mandátu paní Jany Sušické, první náhradnice téže volební strany a volebního obvodu z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2006
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí roku 2007 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření základních a mateřských škol a MDDM Stodůlky MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí roku 2007
 • SCHVÁLILO
  rozpočet MČ Praha 13 na rok 2008
  (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
 • SCHVÁLILO
  předloženou Koncepci rozvoje Městské části Praha 13 pro období 2007 – 2013
 • SCHVÁLILO
  darování budovy čp. 1502 v k.ú. Stodůlky Diakonii Českobratrské církve evangelické
 • SCHVÁLILO
  prodej pozemků zastavěných bytovými domy v k.ú. Stodůlky bytovým družstvům : BD Trávníčkova 1764-1766, Trávníčkova TC7, Fantova 1785-1787, Neustupného 1835-1837, Neustupného 1838-1842, Zázvorkova 1995-1999, Zázvorkova 2002-2003, Sezemínská 2030 a BD Amforová 1888
 • SCHVÁLILO
  předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2006/2007

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS