Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

STANOVILA

a) obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2016

b) dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2016 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod., v těchto termínech: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 16. 12.


Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.


VZALO NA VĚDOMÍ

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015

SCHVÁLILO

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016

SCHVÁLILO

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí, včetně všech jejích příloh, s vybraným uchazečem na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS (Domu pro seniory) – opakování, tj. společnostmi Hochtief CZ, a.s., (IČ: 46678468) a Medox HQ, a.s., (IČ: 27926435), které se sdružily na základě smlouvy o společnosti ze dne 28. 11. 2014 a jsou společníky společnosti označované jako „Hochtief – Medox“ na straně budoucího prodávajícího

a ULOŽILO Radě MČ Praha 13

  • zajistit provozovatele zařízení Domu pro seniory v dostatečném předstihu před převzetím stavby do užívání
  • dále jednat se zástupci hlavního města Prahy o výstavbě domu pro seniory v Oistrachově ulici
  • pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu a výsledcích těchto jednání


SCHVÁLILO

poskytnutí dotace ve výši 600 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro TJ Sokol Stodůlky a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SOUHLASILO

s přijetím dotace na projekt Zateplení objektu kina K Vidouli, akce OPŽP (Operační program Životní prostředí) s registračním číslem IS SFŽP 14164793

SCHVÁLILO

investiční záměr na akci Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu a uvolnění finančních prostředků ve výši 60 milionů Kč z vlastních zdrojů MČ Praha 13 na uvedenou akci

SOUHLASILO

s předložením žádosti o podporu projektu Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu s celkovým rozpočtem 99 809 919,70 Kč, a to:

  • v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR
  • v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v programu 133 310 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky


SCHVÁLILO

smlouvu č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Snížení energetické náročnosti pavilonu Fakultní základní školy Mezi Školami 2322

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2015, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2015 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč pro sdružení Flor-in, o.s., na částečné pokrytí nákladů na nákup ojetého automobilu na přepravu handicapovaných sportovců, jejich vybavení a materiálu

SOUHLASILO

s přijetím dotace na projekt Zateplení tělocvičny Kovářova, akce OPŽP (Operační program Životní prostředí) s registračním číslem IS SFZP 14164783

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS