Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dokončení investičních akcí je prioritou

Na konci roku a začátku toho nového bývá dobrým zvykem bilancovat. Může to znít jako klišé, ale opravdu se rád mezi vánočními svátky zastavím a přemýšlím nad vším, co se povedlo a jaké jsou v budoucnu výzvy, které ještě musí být překonány. Na vedení městské části leží velká zodpovědnost. Ve značné míře záleží právě na našich rozhodnutích, jak se bude občanům v Praze 13 žít a jakým směrem se městská část ubere. Právě proto mne téměř v závěru letošního roku velmi potěšily výsledky průzkumu, který byl realizován v létě. Průzkum tvořil podklad pro tvorbu Strategického plánu. Plán má za cíl poskytnout veřejnosti i firmám fungujícím v Praze 13 základní představu o našich vizích, odhaluje silné i slabé stránky nebo případné ohrožení dalšího rozvoje. Může dokonce ovlivnit případné změny územního plánu, sestavování rozpočtu, využívání dotací z evropských fondů a v neposlední řadě rozhodně aktivizuje naše občany a firmy působící v Praze 13 k zapojení do rozvojových aktivit.

Asi všichni si uvědomujeme, že u nás převládá nepříjemný precedens, kdy je na úřednickou práci pohlíženo tak trochu skrz prsty. Ve velké míře přistupují občané k úředníkům s mírným despektem a plni předsudků. Více než šedesátiprocentní nadprůměrná spokojenost s prací našich úředníků je tedy opravdu chvályhodný výsledek. Až 87 % občanů si myslí, že rychlost vyřízení jejich požadavku je velmi dobrá. Ostatní aspekty, které byly v dotazování zmiňovány, jsou pro nás znovu potěšující. Občané si Prahu 13 většinou spojují s pozitivními skutečnostmi. Téměř 80 % oslovených lidí je s životem zde spokojeno. Naopak nespokojenost vyjádřilo pouhých 5 % občanů. Většina u nás nalezla klidné místo k bydlení a cení si dobrého životního prostředí. Mít tak rozsáhlé území plné zeleně, jako je Centrální park, není v jiných pražských městských částech běžné, to si prosím uvědomme.

Ke zvýšení pohody bydlení významně přispěly revitalizace vnitrobloků, v rámci kterých jsou rekonstruována dětská hřiště a sportoviště. V roce 2017 jich bylo dokončeno hned deset. Další dva projekty, revitalizace prostranství před ZŠ Brdičkova a Fitpark Prahy 13, budou dokončeny v průběhu následujícího roku. Samozřejmě ne všechny hodnocené věci jsou pozitivní. Nalejme si čistého vína, nejvíce naše občany trápí velmi komplikovaná situace s parkováním. A věřte mi, tato situace trápí i mne. Jde o synergický efekt. Zahušťování dopravy, lidé z okolí cestující do centra Prahy za prací či zábavou, zavedení modrých zón v samotném centru a v okolních městských částech, to všechno jsou aspekty, se kterými se musíme poprat. Náš postoj je jasný – snažit se maximálně podpořit výstavbu odstavných parkovišť u stanic metra a v okrajových částech Prahy 13, aby lidé cestující za prací ze Středočeského kraje mohli svá auta zaparkovat tam, čímž se uvolní parkovací plochy pro naše rezidenty. Vedení naší městské části proto nechalo zpracovat projekt výstavby odstavného parkoviště – P+R Terminál Zličín s kapacitou téměř 5000 parkovacích míst a přímým napojením na stanici metra B Zličín. Velmi vítáme, že se magistrát k naší aktivitě přidal a výstavbu podporuje.

Rovněž jsme pro TSK vytipovávali lokality vhodné pro stavbu lehkých kovových konstrukcí, které by doplňovaly některá stávající parkoviště a umožnily navýšení počtu parkovacích míst. Zkrátka, vítáme jakoukoliv aktivitu, která povede ke zklidnění neutěšené parkovací situace.

Mám-li přemýšlet nad tím, co dalšího se povedlo v minulém roce, musím zmínit hlavní investici naší městské části – výstavbu Domova pro seniory. Práce na projektu byly zahájeny 6. února 2017. Předpokládáme, že stavba bude hotova a předána v září 2018. Je zde počítáno se 110 lůžky v jedno a dvoulůžkových pokojích s koupelnami. Náklady na pořízení objektu jsou plně hrazeny z našeho rozpočtu. Dobře si uvědomujeme trend stárnutí populace a rozhodně nezapomínáme na seniory, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na pomoc státních institucí. Jsem velmi rád, že náš návrh výstavby dostal širší podporu a může být realizován. Nutno podotknout, že speciálně sociální odbor zde odvedl kus dobré práce. Za realizaci projektu patří dík i mému zástupci Pavlu Jarošovi. Dalším z velkých investičních projektů, jenž byl dokončen v roce 2017, je přestavba bývalého sportovního centra na Ovčím hájku na Mateřskou školu U Stromu. Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných získali obyvatelé Prahy 13 pro své děti školku, na kterou mohou být plným právem pyšní. Zapsáno je zde celkem 102 žáků, z toho tři třídy tvoří nejmenší děti od dvou do tří let věku. Fungují zde tedy nejen odborní pedagogičtí pracovníci, ale také chůvy, které mají na starosti ty nejmenší. Školka je velmi nápaditě architektonicky řešena, energeticky soběstačná a vybavena moderními technologiemi. Mé velké poděkování patří celému odboru školství a v čele s místostarostkou Marcelou Plesníkovou.

Práce ve vedení městské části ale neobsahuje pouze realizaci takto velkých projektů. Je zapotřebí činit spoustu malých dílčích kroků vedoucích ke spokojenosti našich občanů. Naposledy jsem osobně řešil problém, který trápí mnohé stodůlecké, ale i ostatní občany z širšího okolí – zápach ze společnosti VAFO Chrášťany. Byl jsem přítomen jednání se zástupci této společnosti, kteří jsou naštěstí komunikaci otevřeni a slibují řešení. V březnu bude ve výrobně instalována nejmodernější technika, která podle všeho zamezí dalšímu šíření zápachu. Pevně věřím, že to nejsou jen slova vyřčená do větru a mohu Vás ubezpečit, že celou situaci sleduji a zakročím v případě nesplnění slibu.

Na tomto místě bych rád zmínil jeden zásadní a potěšující fakt – Úřad městské části Praha 13 získal v letošním roce velmi prestižní ocenění! Jsem hrdý na to, že Praha 13 nese titul excelentní organizace, který svědčí o perfektní a hlavně efektivní práci našich úředníků a vedení. Více o ceně se můžete dočíst na stránkách tohoto čísla zpravodaje STOP.

Co říci na závěr? V průběhu roku se účastním mnoha akcí. Některé z nich jsou organizovány společnostmi a jinými subjekty, které v Praze 13 působí, ostatní pořádá samotná městská část. Díky tomu se neustále přesvědčuji o faktu, že u nás najdeme mnoho kvalitních lidí, kteří mají skvělé nápady a perfektně tak Prahu 13 reprezentují. Díky Vám všem! Díky svým kolegům! Přeji Vám vše dobré v nadcházejícím roce 2018.

David Vodrážka, starosta Prahy 13