Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je pravda, že Praha 13 má soudní spor s obcí Zbuzany kvůli placení za děti, které chodí do školy u nás?

Je pravda, že Praha 13 má soudní spor s obcí Zbuzany kvůli placení za děti, které chodí do školy u nás?

Ano, je to záležitost, která se táhne již pět let. Podle školského zákona platí, že jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na jednoho jejího žáka. Školy v Praze 13 navštěvují žáci ze Zbuzan již řadu let, v současné době k nám dochází 28 zbuzanských dětí. Ve školním roce 2003-2004 naše školy navštěvovalo 37 žáků a v následujícím roce 34 žáků. Obec Zbuzany ale odmítla zaplatit Praze 13 vyčíslené neinvestiční výdaje našich škol na tyto žáky. V uvedených letech zaplatila částku výrazně nižší a dluží Praze 13 přes 300 000 korun, nepočítaje v to úroky. Protože se nepodařilo dojít se zbuzanským starostou k žádné dohodě, podali jsme 11. 11. 2005 k Okresnímu soudu Praha - západ žalobu o zaplacení neinvestičních výdajů za školní rok 2003-2004 a za školní rok 2004-2005. V průběhu sporu si soud vyžádal znalecký posudek zaúčtovaných položek, který byl zpracován na konci května 2007. Na základě tohoto posudku se naše městská část rozhodla snížit požadovanou částku o necelých 25 000 korun. Zatím poslední jednání proběhlo 23. října 2008. Až nám bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku, budeme rozhodovat o dalším postupu.

 


Kdysi jste sliboval, že do konce roku 2007 se bude projektovat dokumentace na plynofikaci Třebonic. Dále se ptáme, jak probíhá akce kanalizace pro Třebonice.

Plynofikaci na území Prahy zajišťuje přímo společnost Pražská plynárenská, která je zároveň investorem. Podle informací této společnosti je plynofikace Třebonic závislá na změně č. 2 územního plánu obce Chrášťany. Součástí této změny je totiž trasa vysokotlakého plynovodu do regulační stanice v Třebonicích, ze které pak plynárny provedou plynofikaci Třebonic. Dokud nebude toto vysokotlaké potrubí dotaženo do regulační stanice, nelze Třebonice plynofikovat.
Splaškovou kanalizaci v Třebonicích bude hlavní město Praha realizovat po prodloužení kanalizačního sběrače „P“, který je nyní ukončen na okraji Řeporyj. Odbor městského investora magistrátu nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení na prodloužení tohoto kanalizačního sběrače „P“ do Třebonic. Probíhají práce na projednání této dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou stavbu, která prochází přes velké množství pozemků v soukromém vlastnictví, předpokládá se, že zajištění všech potřebných dokladů a souhlasů vlastníků pro územní rozhodnutí může trvat až 2 roky. Magistrát i náš úřad udělá vše pro to, aby řízení proběhlo co nejrychleji.