Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie se dívá dopředu

Slavnostní otevření obnovené zahrady

Diakonie se dívá dopředu

Středisko Diakonie Českobratské církve evangelické ve Stodůlkách je jedním z nejdůležitějších pražských center péče o zdravotně postižené, hlavně o osoby s kombinovaným postižením. Od roku 1994 poskytuje sociální a terapeutické služy dětem, mládeži a dospělým lidems postižením a jejich rodinám. V první řadě provozuje denní a týdenní stacionář, poskytuje ranou péči, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny. V téže budově sídlí spolupracující speciální mateřská a základní škola, kterou Diakonie provozuje.

Diakonie stále usiluje o zkvalitňování služeb pro své klienty, chce jim nabídnout příjemné domácí prostředí a pohodlné zázemí. Proto se postupnými kroky snaží objekt ve Vlachově ulici rozšiřovat a adaptovat pro potřeby klientů se specifickými požadavky, např. zajistit takovou nezbytnost, jakou je pro nepohyblivé klienty výtah do 1. patra.

Zastřešením atria bymělo vzniknout jakési komunitní centrumV roce 2009 se uskutečnila první etapa, spočívající v rozsáhlé rekonstrukci 1. patra, které využívá denní a týdenní stacionář. Vznikly zde nové prostory včetně sociálního zařízení. Náklady na tuto část rekonstrukce činily přes 5 milionů Kč. Dále bylo realizováno kompletní zateplení celého objektu.

V letošním roce byla důležitým krokem obnova zahrady a také zprovoznění nového zvedacího systému pro klienty se sníženou pohyblivostí, který je přepravuje po stacionáři pomocí speciální kladky. Nově zrekonstruovaná zahrada s moderními dřevěnými herními prvky, která byla slavnostně otevřena 22. září, bude k dispozici všem klientům střediska a školy a v budoucnosti i širší veřejnosti. Diakonie děkuje nadačnímu fondu Slunce v duši, paní Elizabeth Neale, která uspořádala sbírku, pracovníkům firmy Siemens za fyzickou pomoc při nátěru plotu, radnici Prahy 13 za vstřícnost a všem dobrodincům za dary.

Takhle bymohlo středisko vypadat po dostavbě patra a zastřešení atriaStředisko Diakonie má ale připravené i další studie na zlepšení funkčnosti objektu. V současnosti má budova přízemí a pouze nad třetinou objektu 1. patro.Obytné, denní a školní prostory v přízemí jsou dostupné jedině procházením přes jednotlivé učebny a místnosti lemující vnitřní nezastřešená atria. V objektu chybí větší společenská či shromažďovací místnost, zázemí pro dílny a speciální terapie.

V rámci dalších etap rekonstrukce se proto počítá s dostavbou nových prostor v nadzemním podlaží a s rekonstrukcí přízemí. Některé jeho části jsou již v havarijním stavu. Kromě sítí je třeba upravit dispozice čtyř tříd speciální školy a jejich zázemí. Dále zde vznikne dílna pro klienty s nižším stupněm postižení.

V dostavěném patře bude vytvořen prostor pro společné aktivity klientů a jejich rodičů, zázemí pro dílny a terapii. Bude také možné rozšířit denní a týdenní stacionář pro další klienty a komunitní bydlení pro lidi s postižením, umožňující sdílení s rodiči nebo kamarády ze školy. Dále by zde měla být stimulační místnost pro klienty s nejtěžším postižením.

Nové zvedací zařízení pomáhá při přepravě klientůA to nejzajímavější nakonec – spojením obou atrií a jejich zastřešením se získá krytý centrální prostor, který umožní bezbariérové propojení všech provozů a může sloužit jako chybějící jídelna. Především však vznikne společenský shromažďovací prostor - jakési komunitní centrum, které poskytne zázemí nejen uživatelům s kombinovaným postižením, ale i jejich rodičům a přátelům a umožní pořádání akcí pro širší veřejnost. Toto velké atrium bude lehce dosažitelné ze zahrady, z parkoviště i z ulice.

Naprosto prvořadým úkolem je však nyní řešení současných velmi vysokých nákladů na energie, které si vyžádá radikální zásah do systému vytápění.

Předpokladem pro realizaci všech smělých plánů, která si vyžádá náklady v desítkách miliónů korun, je samozřejmě shromáždění finančních prostředků. Zahájeno bylo uspořádáním III. Bienále a bude pokračovat i v příštím roce. Případní dárci nebo sponzoři mohou přispět např. na účet č. 0127747339/0800 u České spořitelny. Jak říká heslo letošního Bienále: Dejte nám (našim klientům) místo ve svém srdci!

Jakub Suchel a Samuel Truschka

 

 

Po školách přicházejí na řadu polikliniky

V letošním roce městská část završila realizaci důležitého projektu v oblasti energetických úspor. Projekt Odpovědné školy Prahy 13 spočíval v zateplení všech školních budov, ve změně jejich topných systémů a v dalších opatřeních na úsporu elektřiny a vody, což vede k úspoře až 50% nákladů. V průběhu 10 let tak radnice ušetří 240 milionů korun a navíc veškeré náklady na změnu topných systémů budou hrazeny až dodatečně a pouze z těchto úspor. Dalšími významnými veřejnými budovami ve vlastnictví Prahy 13, ve kterých chce městská část provést opatření směřující k energetickým úsporám, jsou tři polikliniky – největší Lípa Centrum Nové Butovice a dvě menší - poliklinika Hostinského ve Stodůlkách a poliklinika Janského na Velké Ohradě.

Také tyto budovy byly postaveny již před lety v rámci výstavby sídlišť a jejich konstrukční řešení a tepelně izolační parametry neodpovídají současným požadavkům. Polikliniku Janského převzala Praha 13 teprve před několika lety od hlavního města Prahy v poměrně špatném stavu. Musely zde být provedeny náročné stavební zásahy do statiky budovy, aby mohla být nadále provozována. Potom zde proběhly vnitřní úpravy, aby v objektu mohla sídlit úřadovna České pošty, která na Velké Ohradě citelně chyběla. Přestože budova prošla částečnou rekonstrukcí, to hlavní ji teprve čeká, stejně jako zbývající dvě zdravotnická zařízení – zateplení vnějšího pláště.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo tento záměr v roce 2010. Ve spolupráci se společností Seven Energy, s.r.o., která se specializuje na projekty ke snížení energetické náročnosti budov, bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace. V těchto měsících probíhá veřejná zakázka na dodavatele staveb, výsledky by měly být známy v průběhu listopadu.

Návrh nové fasády polikliniky Janského

Jaké konkrétní úpravy polikliniky čekají?

Poliklinika Janského se dočká zateplení obvodového pláště, výměny výplní otvorů obvodového pláště a zateplení konstrukce střechy. Před montáží zateplovacího systému bude provedena sanace degradovaných částí stěnových panelů. Po obvodu objektu bude vybudována drenáž. K zateplení stěn poslouží certifikovaný zateplovací systém o tloušťce 120 mm, a to včetně soklu a základu pod terénem.
Původní okna budou vyměněna za plastová s nízkou prostupností tepla. Na střechu přijde tepelný izolant tloušťky 200 mm a nová hydroizolační vrstva z asfaltových pásů.

 

Zateplení zlepší také vzhled polikliniky HostinskéhoPoliklinika Hostinského dostane také svislou tepelnou izolací tloušťky 120 mm. Před tím ale musí být demontovány původní plechové obvodové panely typu Feal a namísto nich bude vyzděna stěna z pórobetonového zdiva. Po obvodu objektu bude také provedena drenáž. Budou namontována nová plastová okna s nízkou prostupností tepla, místo původních otáčivých budou okna dvoukřídlá. Vstupní portál bude z hliníkových profilů.Okna všech ordinací budou vybavena vertikálními textilními žaluziemi. Střešní plášť bude zateplen tepelným izolantem tloušťky 250 mm a pokryt hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů.
Stavba bude rozdělena do etap po patrech, ordinace budou vystěhovány pouze po dobu výměny výplní otvorů a finálních úprav interiérů.

 

Poliklinika Lípa ušetří za topení a dostane novou tvářPoliklinika Lípa Centrum Nové Butovice bude mít také nově provedenou fasádu. Původní meziokenní neprůhledné panely budou demontovány a namísto nich bude vyzděna stěna z pórobetonových tvárnic, na kterou přijde izolační souvrství s tepelnou izolací 120 mm. Zateplen bude i přístřešek u hlavního vstupu. Po obvodu bude zároveň provedena drenáž. Členění většiny oken se změní - namísto dvoukřídlých se nainstalují trojkřídlá. Zateplena bude samozřejmě i střecha, přičemž se bude brát ohled na prostory hnízdění rorýse obecného. Stavba bude rozdělena do etap po jednotlivých fasádách, každá ordinace bude tedy vystěhována pouze na nezbytně nutnou dobu – při výměně oken a finálních úpravách interiérů

Všechny tři polikliniky také samozřejmě dostanou novou barevnou fasádu, která výrazně zlepší celkový vzhled objektů.

Stavební úřad již vydal potřebná stavební povolení a práce by tak mohly začít na jaře příštího roku. Plánované práce by měly být kompletně dokončeny v průběhu roku 2013. Náklady na realizaci byly projektanty odhadnuty na 60 miliónů korun. Reálná cena se ale bude samozřejmě odvíjet od nabídkové ceny vítěze veřejné zakázky. Protože jde o snížení energetické náročnosti, má městská část přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Samuel Truschka