Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Radlická radiála – nová tepna Prahy

Základy konceptu Radlické radiály, která v konečné fázi propojí dálnici D5 a Pražský okruh, byly popsány již v 70. letech minulého století v dokumentu Základní komunikační systém hl. m. Prahy (ZKS). Nepopiratelně jde o významnou stavbu, která tvoří část pražského okružního systému v jihozápadní části města.


V současné době je v provozu úsek „Rozvadovská spojka“ mezi Pražským okruhem a ulicí Bucharova, který byl dostavěn v roce 1980. V této situaci musí auta jedoucí směrem od Plzně sjet z končící dálnice D5 na okolní komunikace. A lidé jsou tak denně vystavováni nadměrné dopravní zátěži.


Další pokračování směrem k městskému okruhu je předmětem stavby „Radlická radiála JZM – Smíchov“. Navrhovaná trasa radiály však prochází zastavěným územím, kde musí být brána na zřetel historická zástavba Butovic, Jinonic a osídlené Radlické údolí. Mezi údolím Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a Stodůlkami (nejvyšším bodem trasy) je rozdíl více než 140 výškových metrů! Dané území a terénní konflikty je možné překonat pouze za cenu poměrně rozsáhlých tunelových úseků.


Jak se projekt vyvíjel

Investorem Radlické radiály JZM – Smíchov je Hlavní město Praha zastoupené Odborem strategických investic Magistrátu hl. města Prahy. Inženýrskou činnost v přípravné fázi zajišťuje společnost VIS, a.s., a projekt na základě veřejné obchodní soutěže komplexně zajišťuje sdružení společností PUDIS, a.s., a SATRA, spol. s r.o. Návrh dokumentace pro územní rozhodnutí byl podán v roce 2007 a společně s ním byl zahájen i proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). O dva roky později získal projekt souhlasné stanovisko EIA, jehož platnost končí v roce 2021.

Celkový pohled na část Radlické radiály u mimoúrovňové (MÚK) křižovatky Řeporyjská

Kromě základního konceptu Radlické radiály musí investor rovněž řešit poměrně rozsáhlý komplex doprovodných projektů tak, aby radiála byla jednoznačným přínosem také pro okolí, jehož se samotná stavba dotkne. Databáze těchto projektů je k dispozici na webu: http://www.radlickaradiala.info/doplnujici-projekty/.

Základní data

Radlická radiála ve svém výsledném řešení plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města.  Prodloužením Rozvadovské spojky propojuje silniční a městský okruh. Prochází v západo-východním směru celým řešeným územím a prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Bu tovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov na městský okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Celková délka radiály je zhruba 5,5 km, z čehož téměř 3 km povedou v tunelech (tunel Radlice – 2,2 km, Jinonice 356 m a Butovice 348 m). Silnice bude dvouproudá v obou směrech s přídavnými pruhy dle potřeby.

Pohled na MÚK Jinonice, část u stanice metra Jinonice

Celá stavba zahrnuje 18 mostů, tři lávky pro pěší a mimo hlavní komunikaci řeší projekt Radlické radiály také poměrně obsáhlé návaznosti na širší území, hlavně pak na městskou infrastrukturu.

S realizací Radlické radiály je spojena i přestavba ulice Radlická, což je nedílná a významná část celé investice. Nová Radlická ulice zásadně změní současný charakter území. Vznikne páteřní městská třída, ve které je samozřejmě počítáno také s podstatnou výsadbou zeleně. Vzniknou tak nové veřejné prostory, parky a aleje.

 Jde se do finále

Hlavní město Praha podalo 6. října 2017 žádost o vydání územního rozhodnutí pro popisovanou stavbu. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2019 a doba realizace se odhaduje na čtyři a půl roku.

Jednoznačným přínosem Radlické radiály je zklidnění povrchové dopravy a zlepšení životního prostředí v oblasti Jihozápadního Města.

Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Řeporyjská a MÚK Butovice

Pražané se mohou těšit na zklidnění povrchové dopravy, což s sebou samozřejmě nese zlepšení životního prostředí zejména v Praze 5 a v naší městské části. Už proto výstavbu vedení Prahy 13 dlouhodobě podporuje.

Radlická radiála je zcela zásadní projekt, který díky svému částečnému zahloubení nepopiratelně uleví okolí Plzeňské a Radlické ulice, zklidní obytné zóny tak, aby zde mohli lidé v klidu žít, chodit na procházky a relaxovat a ne být obtěžováni dopravním hlukem a znečištěným ovzduším.

Eva Libigerová