Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy budou obnoveny práce na revitalizaci Centrálního parku?

Dostavba 5. etapy Centrálního parku byla zahájena v listopadu 2016. Investor stavby, kterým je v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, uváděl, že celá etapa by měla být dokončena letos v červnu. Na samotné realizaci revitalizace parku se městská část Praha 13 sice nepodílí, ale vždy jsme tuto myšlenku podporovali.

Odbor životního prostředí MČ Praha 13 přebírá zhotovené dílo do své správy. Pracovníci odboru se tedy podle potřeb zúčastňují kontrolních dnů a v případě nejasností fungují jako poradní orgán. Už během letošního dubna vyšlo najevo, že k řádnému dokončení stavby bude potřeba navýšení rozpočtu o tzv. vícepráce. Tato situace vznikla hlavně vlivem několikaletého období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením vlastní stavby. Investora stavby, v tomto případě tedy pražský magistrát, jsme na vzniklou situaci několikrát upozorňovali. Nedokončené dílo nemůžeme převzít do údržby, z čehož by investorovi vyplynuly další náklady na údržbu již vysazené zeleně.

Bohužel došlo k pomalým rozhodovacím procesům na magistrátu, který nestihl odsouhlasit potřebné navýšení finančních prostředků o zmiňované vícepráce a stavba byla v červnu zastavena.

Akceptace víceprací a dofinancování ve výši 1,9 mil. Kč nakonec schválila Rada Magistrátu hl. m. Prahy na svém srpnovém zasedání a poté vydala pokyn k pokračování stavby. Podle zhotovitele, kterým je společnost Vistoria CZ, a.s., budou práce na revitalizaci znovu zahájeny nejpozději do konce září.

Téměř tříměsíční prodleva na pokračování revitalizace je podle magistrátu způsobena hlavně povinným administrativním kolečkem, kdy dodavatel musí vzniklé vícepráce nejdříve ocenit, pak toto ocenění musí posoudit nezávislý odborník a až poté může být jejich realizace odsouhlasena radou.

Stavební práce v páté etapě se soustředí na okolí Stodůleckého rybníka a pokračují dále směrem ke Kettnerově ulici. Bude zde vysazeno 212 nových stromů a 3,5 tisíce keřů. V lipové aleji u ulice Sezemínská vznikne nová odpočinková zóna, kde budou instalovány lavičky a v okolí rybníka bude vybudována zpevněná cesta.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13