Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 – bezpečné a klidné místo pro život

V dubnu letošního roku jsme začali zpracovávat velmi důležitý dokument zaměřený na budoucí rozvoj naší městské části – Strategický plán na období 2018–2024. Tento dokument si klade za cíl poskytnout veřejnosti i firmám základní představu o našich vizích, odhaluje silné i slabé stránky nebo případné ohrožení dalšího rozvoje, ale hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. Strategický plán s jasnou vizí je podkladem pro případnou změnu v mnoha oblastech.  Může například ovlivnit změny územního plánu, sestavování rozpočtu, využívání dotací z evropských fondů a v neposlední řadě aktivizuje občany a firmy působící v Praze 13 k zapojení do rozvojových aktivit.

Pro kvalitní zpracování Strategického plánu je nutné nejdříve přistoupit k analýze stávající situace. Důležitým podkladem pro tuto analýzu jsou názory, priority a preference občanů Prahy 13 na život v naší městské části. Právě proto v průběhu roku organizujeme řadu veřejných projednávání a kulatých stolů, kde mohou občané vyjádřit svůj názor na různou problematiku či vznést návrhy na zlepšení.

Aby měly vstupní podklady Strategického plánu co možná největší vypovídací hodnotu, nečekali jsme pouze na výsledky z kulatých stolů a veřejných projednávání, ale vyšli jsme do ulic a dotazovali se občanů, kteří trvale nebo dlouhodobě žijí v Praze 13, jak jsou či nejsou spokojeni s fungováním úřadu a dalšími aspekty života v naší městské části. Z dotazování vyplynuly další doplňující informace, například jak se jim v Praze 13 žije, zda někdy uvažovali o odstěhování nebo čeho si na naší městské části cení nejvíce. Odpovědi dotázaných jsme navíc mohli porovnat s průzkumem provedeným v roce 2014.

Jak jsme dopadli?

V dotazování jsme se zaměřili hlavně na fungování Úřadu městské části Praha 13. Naše služby využila v posledních dvou letech téměř polovina obyvatel Prahy 13 (43 %).

Úřad mohou občané navštívit v úředních hodinách, které mají nadprůměrný rozsah. Pro vyřízení vybraných agend si svou návštěvu mohou zarezervovat dopředu a rovněž mohou využívat služeb elektronické podatelny. Mnoho užitečných informací, jak si vyřídit požadované agendy, naleznou občané na webových stránkách městské části a ve zpravodaji STOP. Stojí za zmínku, že úřad byl nedávno za své služby velmi kladně hodnocen i v rámci soutěže Ministerstva vnitra Přívětivý úřad, kde obsadil medailovou pozici. Potěšující okolností je fakt, že téměř 60 % občanů je velmi spokojeno s tím, jak radnice řeší jejich problémy.

Respondenti, kteří měli přímé zkušenosti s úřadem, ho v dotazníku hodnotili známkami 1–5, kdy 1 znamenalo „velmi dobrý“ a 5 “velmi špatný“. Rychlost vyřízení požadavku hodnotilo „velmi dobře“ nebo „dobře“ 87 % dotázaných a celková známka byla 1,6. Vstřícnost a komunikace úředníků byly hodnoceny známkou 1,59, kdy hodnocení „velmi dobré“ nebo „dobré“ užilo 88 % občanů. Kvalita poskytovaných služeb byla ohodnocena známkou 1,57 a 88 % občanů si myslí, že je „velmi dobrá“ nebo „dobrá“.

Zajímavé je v této souvislosti i negativní hodnocení práce úřadu. Pouze 3 % občanů, kteří reálně využili služeb úřadu, si myslí, že je rychlost  vyřízení požadavků špatná, 4 % považují za špatnou vstřícnost a komunikaci úředníků a pouze 1,5 % tvrdí, že úřad poskytuje nekvalitní služby. Otázka bezpečnosti je rovněž důležitým aspektem. Téměř 70 % dotázaných uvedlo, že se v naší městské části cítí bezpečně.

Převzetí ceny „Přívětivý úřad“


Ostatní aspekty, které byly v dotazování zmiňovány, jsou pro nás znovu potěšující. Občané si Prahu 13 spojují většinou s pozitivními skutečnostmi. Téměř 80 % oslovených lidí je s životem zde spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5 % z nich. Většina občanů v Praze 13 nalezla svůj stálý domov, bydlení a mají zde rodinu. Řada z nich si na naší městské části cení životního prostředí, především množství zeleně, klidu a udržování čistoty. Nejvíce vyzdvihovanou dominantou je podle očekávání Centrální park, kdy podstatnou část obyvatel těší právě probíhající revitalizace. Cení si také dobré dopravní dostupnosti do centra Prahy a široké nabídky služeb. Ke zvýšení pohody bydlení významně přispěla revitalizace vnitrobloků, v rámci které jsou rekonstruována dětská hřiště a sportoviště. Spousta oslovených respondentů také ocenila kulturní a společenské akce, jež na našem území probíhají. Samozřejmě zazněly i negativní aspekty, jako je zahušťování zástavby, což je bohužel trendem dnešní doby. S tímto se pojí další v odpovědích často zmiňovaná věc – nedostatek parkovacích míst.

Pokud by se měli dotazovaní rozhodnout, do čeho investovat peníze z veřejného rozpočtu, jednoznačně volí variantu vybudování nových parkovacích ploch, dále by podpořili rozvoj možností pro volný čas a rozvoj služeb. Většina oslovených obyvatel však nesouhlasí se zavedením parkovacích zón v naší městské části, spíše se přiklánějí k budování dalších P+R odstavných parkovišť.

Zajímavá otázka byla, zda někdy respondent uvažoval o odstěhování z Prahy 13, kdy plných 74 % o této variantě nikdy neuvažovalo a pouze 6 % tuto variantu připouští a podniká v ní konkrétní kroky.

Většina dotázaných občanů se zajímá o dění v městské části. Důležitým prostředkem pro získávání informací je časopis STOP, webové stránky a facebooková stránka Šťastná třináctka. Dobrou zprávou je vzrůstající obliba mobilní aplikace Praha 13 v mobilu, kterou budeme dále rozvíjet. Naopak 14 % obyvatel se o dění v městské části nezajímá vůbec.

Praha 13 je pro obyvatele atraktivním místem s krásnou přírodou, dobrou sítí služeb, dostatkem škol a školských zařízení a možnostmi využití volného času (odpočinek, kulturní a sportovní vyžití). Dle občanů Úřad městské části Praha 13 funguje velmi dobře a zajímá se o jejich problémy.

Eva Libigerová