Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dominova ulice

Vychází severním směrem z ulice Mezi Školami a ústí do ulice Běhounkovy. Karel Domin, po němž je tato ulice pojmenována, patřil mezi nejvýznamnější české botaniky první poloviny 20. století. Byl jedním ze zakladatelů České botanické společnosti, vysokoškolským pedagogem a politikem. Narodil se v učitelské rodině v Kutné Hoře 4. května 1882, botaniku vystudoval na České univerzitě Karlo-Ferdinandově v Praze. V roce 1906 se stal děkanem, o deset let později byl jmenován profesorem botaniky. V letech 1922–1923 zastával úřad děkana Přírodovědecké fakulty a mezi lety 1933–1934 převzal jako rektor vedení celé Karlovy Univerzity. Již od mládí prokazoval Karel Domin mimořádné znalosti v oblasti botaniky a publikoval několik prací o rostlinstvu v Brdech či Českém středohoří. Rád cestoval, ze svých výprav čerpal materiál pro své cestopisy, pod nikl cesty na Jávu, do Austrálie, západní Indie, Mediteránu. Z Austrálie přivezl do Prahy i rozsáhlý a cenný herbář čítající na 8 400 položek. Velký vliv měl také na formování ochrany přírody v meziválečném Československu. Ve spolupráci s polskými botaniky zřídil geobotanickou karpatskou unii, která se zasloužila o výzkum karpatského oblouku a ochranu přírody v Tatrách. Usilovně se snažil o ochranu zdejší přírody a stal se jedním ze zakladatelů Tatranského národního parku. V době 2. světové války, po uzavření vysokých škol, pracoval v Ústřední komisi pro sběr léčivých rostlin.

V letech 1935–39 byl poslancem Národního shromáždění za pravicově-nacionální Národní sjednocení a politicky se angažoval i v době tzv. druhé republiky. Po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci se již ke své vědecké práci nemohl pro své pravicové politické názory vrátit. Zemřel 10. června 1953 v Praze ve věku 71 let.

Připravila Petra Fořtová