Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacet let obětavé péče o nemocné seniory

V září uběhne 20 let od chvíle, kdy byl v Praze - Řepích založen Domov sv. Karla Boromejského. Navázal na přerušenou tradici péče o potřebné lidi, kterou v rámci svého poslání poskytovaly a dodnes poskytují sestry boromejky. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vznikla v roce 1652 ve francouzském Nancy s cílem pomáhat lidem nemocným a zbídačeným třicetiletou válkou.

Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že klášter v Řepích, ve kterém dnes Domov sídlí, má velmi bohatou minulost. Jak to v životě chodí, zažíval časy dobré i zlé. Sestry boromejky přišly z Francie do Prahy v roce 1837 a usídlily se pod Petřínem, kde postupně vybudovaly nemocnici s kostelem sv. Karla. V roce 1858 v Řepích zakoupily pozemek zvaný Taicmanův dvůr a vystavěly na něm klášter, ve kterém se pak staraly o sirotky. V důsledku epidemie musel být ale sirotčinec uzavřen. Od roku 1865 do roku 1948 působila v objektu kláštera ženská trestnice. Řádové sestry zde žily a výchovně působily na odsouzené ženy více než osmdesát let. Po zrušení věznice byl na tomto místě zřízen ústav sociální péče pro dospělé.

V padesátých letech došlo k násilné likvidaci řádů, tedy i Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Sestry byly odsunuty do pohraničí, veškerý majetek jim byl zabaven a mnohé z nich nespravedlivě obžalovány a odsouzeny. Od roku 1958 se uživatelem budovy kláštera stává Výzkumný ústav zemědělské techniky. Kostel sv. Rodiny byl uzavřen, zařízení interiéru bylo rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor kostela sloužil až do roku 1992 jako dílny a garáže pro zemědělskou techniku.

Klášter byl sestrám opět navrácen v 90. letech 20. století. Objekt byl ve velmi špatném stavu, který dokumentuje celá řada historických fotografií. Na složité a nákladné rekonstrukci se podílely subjekty státní správy a mnoho dobrodinců, ať už firem nebo individuálních dárců. Konečně dne 1. září 1996 zakládá Kongregace Domov sv. Karla Boromejského a otevírá ho ke službě nemocným seniorům. Do budovy se po letech navrací také ženská věznice a odsouzené ženy v Domově vydatně pomáhají při každé pomocné práci.

Během uplynulých dvaceti let se podařilo vytvořit útulný domov, který jako registrované zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pobyty na lůžkách LDN pacientům propuštěným z nemocnice na doléčení, jako poskytovatel sociálních odlehčovacích pobytů zajišťuje sociální pobytové služby na přechodnou dobu a také provozuje denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Při kapacitě 92 lůžek a 25 míst v denním stacionáři se během jednoho roku postará o téměř 500 klientů, mimo jiné také z MČ Praha 13, se kterou dlouhodobě spolupracuje.

„Za nejpodstatnější považuji vytvořit nemocným prostředí, kde jim pokud možno nic nechybí, kde mají všestrannou péči – lékařskou, ošetřovatelskou, aktivizační, rehabilitační, duševní i duchovní,“ zdůrazňuje představená Domova, sestra M. Konsoláta Miroslava Frýdecká, která zde působí již 16 let. „Nabízíme prostředí, kde se nemocní cítí v bezpečí a vnímají, že nejsou pro personál obtížní a že jim všichni poslouží rádi a s úsměvem. Kde nejsou jen zavření ve svých pokojích, ale mají možnost pobýt v krásné zahradě. Ti, jejichž zdravotní stav se ještě může stabilizovat, mají šanci ke zlepšení a mohou se těšit z možnosti návratu domů. A těm, jejichž životní cesta se uzavírá, můžeme s laskavou péčí spojit potěšující slova a ulehčovat jim pokojný odchod z tohoto světa a zprostředkovat jim i hodnoty duchovní, které člověk v posledku potřebuje a které ho převedou na druhý břeh.“

Domovu se daří takové prostředí vytvářet a má velmi dobrou pověst, o čemž svědčí veliké množství žádostí o přijetí. K tomu mnoho děkovných vyjádření od pacientů a jejich příbuzných potvrzuje, že to nejsou jen slova, ale skutečnost.

„Obětavá práce všech zaměstnanců a vzájemná souhra pracovních kolektivů v Domově je i mou osobní radostí a dennodenním povzbuzením,“ říká s hrdostí sestra Konsoláta. „Ráda bych ze srdce poděkovala všem našim spolupracovníkům. Je radostí pracovat v sehraném týmu stmeleném přátelskými vztahy, kde práce jednoho navazuje na druhého, všichni si pomáhají a zastupují se, nikdo nechodí jen jako do zaměstnání, ale lidé zde pracují rádi.“

Upravené, čisté, květinami vyzdobené prostředí působí samo o sobě léčivě, ale největším dobrem je atmosféra vlídnosti, radosti, ochoty pomáhat a spolupracovat. Nemocí současné doby je velký nedostatek zdravotních sester a pečovatelek, i Domov by rád přijal další sestry do týmu, protože má několik čerstvých maminek a je potřeba nahradit jejich síly.

Každé narozeniny se mají náležitě oslavit. V neděli 11. září od 14.00 proběhne třetí ročník oblíbeného Vinobraní v klášteře, které se letos samozřejmě ponese v duchu 20. výročí založení Domova. Program oslav najdete v kalendáři akcí na str. 36.

Chcete-li Domov sv. Karla Boromejského k jubileu obdarovat, můžete přispět na sbírkový účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod variabilním symbolem 191996 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS DOMOVREPY na číslo 87 777. Každý dar pomůže k zachování kvality péče o nemocné seniory a k rozvoji dalších projektů. Všem dobrodincům srdečně děkujeme.

Monika Straková, tel. 774 401 337, kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz