Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaké bylo uplynulé volební období?

Další z volebních období se nezadržitelně blíží a s ním i volby, které se budou konat 5. – 6. října. Nastává tedy čas bilancování, rozvahy nad tím, co se nám povedlo, jakým slibům jsme dostáli a na čem je potřeba ještě zapracovat.

Věřím, že i vy, občané Prahy 13 vidíte, že naše městská část se stala takzvaně dobrou adresou. Myslím, že mohu nepokrytě říci, že o tento potěšující fakt se podstatnou měrou zasloužilo také vedení radnice.

Nejvýznamnější investice Prahy 13

Mateřská škola U Stromu

Bezesporu nejvýznamnější investicí, která se realizovala v právě končícím volebním období, je přestavba bývalého sportovního centra na Ovčím hájku na zbrusu novou Mateřskou školu U Stromu. Díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a využití dotace z Operačního programu Praha – pól růstu jsme ji v září 2017 mohli slavnostně otevřít a přivítat předškolní děti od dvou let věku. Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných získali naši občané pro své děti mateřinku, kam bylo zapsáno přes sto žáčků, kterým se věnují odborní pedagogové, ale i chůvy mající na starost ty nejmenší. Další velmi důležitou stavbou je Domov pro seniory v ulici Za Mototechnou. Stárnutí populace je neoddiskutovatelným trendem dnešní doby. Počty seniorů se neustále zvyšují také v naší městské části. Velká část z nich žije osamoceně bez příbuzných nebo jiných blízkých osob, které by se o ně v případě potřeby postarali. Na to je samozřejmě důležité myslet a zohlednit tento fakt při rozhodování o vhodných investicích. Domov pro seniory vzniknul rekonstrukcí původního objektu. Přestavba začala 6. února 2017 s plánovaným dokončením v říjnu letošního roku. Objekt je kompletně dokončen už nyní – k dispozici je 110 lůžek, místnost pro lékaře a další zázemí. Budova má vlastní kuchyň, jídelnu a mimo jiné i prádelnu. Všechny, kdo si chtějí nový Domov pro seniory prohlédnout, srdečně zvu na dny otevřených dveří 20. a 21. září vždy od 10.00 do 14.00 hodin.

Domov pro seniory

Další investiční projekty

Ve výčtu investic naší městské části mohu dál směle pokračovat. Stále se snažíme revitalizovat dětská hřiště a sportoviště, zvelebovat vnitrobloky a otevírat nový typ relaxačních míst – tzv. fitparky. V letech 2014–2015 jsme revitalizovali dvě dětská hřiště a okolní zeleň ve vnitrobloku ulice Neustupného, kompletně zrekonstruovali prostor před FZŠ Trávníčkova na Lužinách a přetvořili dětské hřiště ve vnitro bloku Fingerova na posilovnu. Kompletně revitalizováno bylo také sportoviště, dětské hřiště, mobiliář a především zeleň ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova a hřiště v ulici Petržílkova. Pozornost jsme věnovali také revitalizaci rybníku v Třebonicích, který jsme odbahnili, upravili jeho okolí a zároveň dokončili úpravu vedlejšího dětského hřiště.


Otevření hřiště v ulici Běhounkova

V roce 2017 byla, rovněž i díky dotacím přijatým z Magistrátu hl. m. Prahy, upravena další hřiště a sportovní plochy. Uvedu zde jen stručný výčet – sportovní a dětské hřiště v ulici Zázvorkova a Horákova, revitalizace parku a sportoviště při ulici Hostinského ve Stodůlkách, dětské hřiště Borovanského, kde proběhla celková rekonstrukce a navíc vzniklo hřiště pro starší děti, dětské hřiště Běhounkova a rovněž byl rekonstruován povrch na sportovním hřišti v ulici Za Mototechnou. Za zmínku jistě stojí také zbudovaná posilovna v ulici Holýšovská, kde máte možnost zacvičit si na pěti velkých posilovacích strojích dle návodů v podobě QR kódů na nich umístěných.

Investiční akce v právě probíhajícím roce máme všichni v čerstvé paměti. Pro úplnost ale připomeňme stavbu fitparku na Velké Ohradě. Podnět vzešel přímo od vás, občanů Prahy 13, v rámci veřejného fóra pořádaného místní Agendou 21. Veřejná fóra jsou pro vás, občany naší městské části, pořádána pravidelně. V rámci těchto setkání se můžete bez problému vyjádřit k tomu, co by mělo být v naší městské části jinak, co bychom měli zlepšit, do čeho primárně investovat.

Po revitalizaci prostranství před ZŠ Trávníčkova v roce 2014, přišlo letos na řadu prostranství před ZŠ Brdičkova. Další zajímavou investicí byla rekonstrukce sportovního hřiště v Nových Butovicích ve vnitrobloku Ovčí hájek. Hřiště o rozloze 500 m2 bylo postaveno v 90. letech a absolutně neodpovídalo současným standardům. Vytvořili jsme zde bezpečné multifunkční sportovní hřiště, které nyní slouží různým věkovým skupinám obyvatel. Rekonstruována byla také dětská hřiště v rámci vnitrobloků Fingerova a Lýskova.

Staráme se rovněž o to, aby žáci navštěvující naše základní školy mohli fungovat v plně funkčních prostorech a stravovat se v moderních jídelnách. Nesmíme tedy opomenout naše investice do školních zařízení, kterých byla celá řada. Zaměřme se na poměrně nedávné otevření sportovního areálu v ZŠ Kuncova, který nyní zahrnuje dvě hřiště, běžeckou rovinku na 50 a 60 metrů, atletický ovál o délce 130 metrů se třemi drahami plus zázemím na skok daleký a vrh koulí.

Otevření hřiště ZŠ Kuncova

Na začátku června skončila také rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Janského. Vyšla na 7 682 000 Kč, které se podařilo získat od Magistrátu hlavního města Prahy. Areál bude sloužit nejen žákům školy, ale rovněž kroužkům, sportovním klubům i veřejnosti. V současné chvíli se intenzivně pracuje na novostavbách školních jídelen v základních školách Trávníčkova a Kuncova. V listopadu loňského roku byla dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace jídelny a kuchyně ve FZŠ Brdičkova. Celková investice ve výši 43 milionů korun posloužila na vybavení odpovídající současným trendům. Investujeme ale také do jiných oblastí, než je životní prostředí a školství. Například v loňském roce jsme uvedli do provozu věž na sušení hadic. Tato věž nyní slouží dobrovolným hasičům ve Stodůlkách.

Problematika parkování

Jsme si vědomi toho, že Praha 13, stejně jako jiné okrajové části Prahy, se velmi potýká s tzv. dopravou v klidu. Pro mnohé občany je situace místy opravdu neúnosná. Podnikáme veškeré možné kroky pro to, abychom mohli tuto neutěšenou parkovací situaci řešit a ulevili naší městské části od aut, která zde parkují především obyvatelé středních Čech. Tito u nás svá auta odstaví a dále do centra Prahy pokračují metrem či autobusy. Navrhli jsme koncepční řešení v podobě stavby velkého Terminálu P+R na Zličíně, což je druh záchytného parkoviště, který pojme až 4 000 aut. Stále zastáváme názor, že zavedení modrých zón nic zásadního neřeší. Naopak, pouze se tím přesune problém jinam.

Nové parkoviště v ulici Klausova na Velké Ohradě

Kromě tohoto velkého projektu se snažíme realizovat i ty menší, které uleví daným místům okamžitě po svém dokončení. Zmiňme zde například rozšíření parkovacích míst v ulici Kettnerova, kde vzniklo dalších 35 šikmých a 15 podélných parkovacích stání nebo rozšíření parkoviště v ulici Bellušova. Tato nová parkovací stání budou občané moci začít využívat už v říjnu.

Výstavba v Praze 13

Co opravdu hýbe naší městskou částí, je koncepce budoucí výstavby. Už v minulosti jsme bojovali proti některým stavebním projektům, které i přes naši výraznou snahu zřejmě dostojí realizace. Snažíme se občanům vysvětlit, že děláme vše, co je v kompetenci městské části, ale ne vždy je naše snažení úspěšné. Bohužel. V případě, že stavební záměr neodporuje územnímu plánu, který je předem daný, a rovněž splňuje všechny zákonné podmínky, je jeho realizace možná. Platí ale fakt, že se vždy snažíme bojovat všemi dostupnými prostředky, abychom realizaci zvrátili či minimálně pozastavili, jako tomu například bylo u kontroverzní stavby Polyfunkčních domů Lužiny. Opravdu jsme si vědomi toho, že další zahušťování výstavby v Praze 13 není možné. Tento fakt si však bohužel zřejmě neuvědomují autoři Metropolitního plánu, tedy Institut pro plánování a rozvoj Praha (dále jen IPR), potažmo pak Magistrát hl. m. Prahy. Podoba Metropolitního plánu tak, jak jej předložili k projednání, je pro nás absolutně nemyslitelná. Právě Metropolitní plán určuje, jak se bude v příštích letech naše hlavní město rozvíjet. Tento plán určuje, kde budou veřejná prostranství, jak bude vypadat zástavba a mimo jiné také určuje výškovou regulaci. Zastupitelstvo Prahy 13 projednávalo jeho podobu 20. června na svém 20. zasedání. Zásadně nesouhlasíme s celou koncepcí tvorby Metropolitního plánu, způsobem načasování a formou připomínkového řízení. Z našeho pohledu celá situace téměř znemožňuje našim občanům, aby se v problematice zorientovali. Požadujeme, aby byl plán vrácen do fáze zadání, případně byl koncepčně dopracován. Současná podoba Metropolitního plánu například dovoluje v prostoru na Slunečním náměstí postavit budovu až do výšky 12 pater!

Ve schválených připomínkách zastupitelstva tedy mimo jiné požadujeme, aby byly zachovány plochy stávající veřejné zeleně včetně parků bez možnosti zástavby. Připomínka se samozřejmě týká také Centrálního parku, kde si stavět zkrátka rozhodně nenecháme. Také požadujeme zachovat stávající parkovací plochy s možností výjimky pouze za účelem navýšení parkovacích ploch (např. výstavbou parkovacích domů). Znění všech ostatních připomínek naleznete na našich stránkách www.praha13.cz.

Sociální koncepce Prahy 13

Starost o naše občany je pro nás prioritou. Proto rozvíjíme sociální programy pro seniory, matky samoživitelky a celkovou koncepci rodinné politiky. Seniorům jsme také letos uspořádali další ročník populární Senior akademie, kde strážníci městské policie přednášeli moderní alternativní metodou založenou na principu univerzity třetího věku, jak se chovat v krizových situacích, jak předcházet trestné činnosti nebo účinně přivolat pomoc.

Lukiáda ve Středisku sociálních služeb Prahy 13

V loňském roce jsme ve spolupráci s organizací Život 90 zavedli a realizovali tísňovou péči Areion.

Pro komunitu cizinců, která na našem území žije, jsme realizovali projekt Společná adresa – Praha 13. Bokem nezůstali ani sociálně slabší občané, pro které jsme převzali do nájmu 13 bytů od Magistrátu hl. m. Prahy a rovněž vyčlenili několik dalších obecních bytů pro klienty odboru sociální péče v krizových situacích.

Úřad otevřený občanům

Na tomto místě bych rád pronesl slova díků všem zaměstnancům úřadu, kteří jsou otevřeni svým klientům, tedy našim občanům. Úřad městské části získal v uplynulém volebním období několik významných ocenění, z nichž si nejvíce ceníme titulu Excelentní organizace uděleného v rámci Národní ceny kvality – soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. V přeneseném slova smyslu ocenění znamená, že náš úřad je otevřený svým klientům a jeho zaměstnanci odvádí efektivní práci, čehož si velmi cením.

Každé volební období má svá specifika, svá úskalí, ale také mnohá pozitiva. Z pohledu starosty, který zakončuje své čtvrté volební období, to mohu reálně posoudit. Věřím, že jste s životem v naší městské části spokojeni, přeji vám vše dobré a správnou volbu pro nadcházející volební období.

David Vodrážka, starosta Prahy 13