Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Poradce ředitele Agentury ochrany krajiny a přírody ČR Jana Plesníka jsme požádali o odpověď na otázku, co znamená pojem biodiverzita.Výraz biologická rozmanitost neboli biodiverzita je v péči o životní prostředí poměrně novým pojmem, ve větší míře se používá teprve v posledních 20 letech.

Termín biodiverzita zdůrazňuje rozmanitost a různorodost organismů a jejich prostředí. Pod pojmem biodiverzita si široká veřejnost často představí především druhy, žijící volně v přírodě, kupř. v tropickém deštném pralese. Biodiverzita přitom zahrnuje nejen milióny mikroorganismů, rostlin, živočichů a dalších organismů, ale i geny, které obsahují, a složité ekosystémy, které spolu s neživým prostředím vytvářejí. Gen představuje jednotku informace, podle které se vytváří podoba organismu. Jedná se vlastně o úsek dědičné informace (kyseliny deoxyribonukleové čili DNA), který dokáže při dělení buňky vytvářet své vlastní přesné kopie, jež se přenášejí na potomstvo. Biodiverzita se vztahuje nejen na zdroje přírodní, ale i přetvořené člověkem, tedy na odrůdy kulturních rostlin, plemena domácích zvířat i kulturní krajinu včetně lidských sídel. Biodiverzita tak může být popsána jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Nejčastěji biodiverzitu vyjadřujeme jako druhovou bohatost neboli počet druhů v určitém území a v určitém čase. Hovoříme proto o současné druhové bohatosti Afriky, České republiky nebo Prokopského údolí. Jestliže nepočítáme viry a bakterie, osídluje ČR podle nejnovějších údajů 73 000 – 102 000 druhů organismů, což je na rozlohu našeho státu v celosvětovém srovnání překvapivě vysoké číslo. Úbytek biologické rozmanitosti bývá oprávněně považován za celosvětový problém. Souvisí zejména s činností člověka, zejména pokračujícím velkoplošným ničením původního prostředí, neúmyslným nebo záměrným rozšiřováním invazních nepůvodních druhů mimo jejich původní areál, nadměrným lovem nebo rybolovem, obchodem s organismy a produkty z nich a se znečisťováním prostředí cizorodými látkami.
Korálové útesy patří spolu s tropickými deštnými pralesy k druhově nejbohatším oblastem Země. Obrázek přibližuje korálový útes v národním mořském parku Baie Ternay u hlavního seychelského ostrova Mahé.

Foto: J. Plesnik