Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prodej obecních bytů proběhl úspěšně

V uplynulých dvou letech proběhl prodej více než 3 000 obecních bytů po technologických celcích družstvům založeným oprávněnými nájemci. Ti se tak stali spoluvlastníky domů a dostali možnost rozhodovat o vynakládání prostředků na opravy a zvelebování svého majetku

Úspěšně bylo prodáno celkem 31 technologických celků, které splňovaly podmínky stanovené zastupitelstvem. Jediné zdržení, nikoli vinou městské části, nastalo v případě technologického celku Fantova 1751-1756, kde probíhá soudní spor mezi manželi v rozvodovém řízení o to, kdo z nich je oprávněným nájemcem bytu v tomto celku. Kvůli tomuto sporu nemohl být zatím prodej objektu ukončen.

Ve správě městské části zůstalo necelých 1 700 obecních bytů.

Záměrem radnice je, aby prodej bytového fondu byl v souladu s koncepcí a zásadami nového transformačního projektu Magistrátu hlavního města Prahy, který na jedné straně rozšiřuje možnost občanů postarat se o své bydlení vlastními silami, současně má ale umožnit efektivněji než dosud zajistit bydlení pro občany, kteří pomoc města či městské části v bytové oblasti potřebují.

Nevěřte fámám

Městská část se distancuje od aktivit vedoucích ke vzniku různých nepodložených dohadů ve vztahu k prodeji obecních bytů. Například v ulici Ovčí hájek byl podle informací místních obyvatel dokonce vhazován do schránek leták, který mimo jiné varoval před možností prodeje domů třetím osobám (tedy nikoli nájemníkům), vyzýval nájemníky, aby vyvíjeli tlak na radnici v zájmu urychlení prodeje i s použitím takových metod, jako je hladovka před radnicí. Autor letáku se označuje za koordinátora privatizace obecních bytů. Jde o soukromou iniciativu, která nemá oporu v žádném usnesení orgánů městské části, autor letáku nemá žádné pověření ani oprávnění takto vystupovat. Rozhodně je nutno odmítnout jako zcela nepravdivou spekulaci o možném prodeji bytů třetím osobám. Pokud městská část v minulosti prodávala byty, pak pouze oprávněným nájemcům a tuto praxi nehodlá měnit ani do budoucna.

Závěrem tedy shrňme:

Etapa prodeje bytového fondu, zahájená v září 2005, se blíží k závěru. Po ukončení této etapy bude provedena analýza důsledků tohoto kroku především v sociální oblasti, ale i z hlediska ostatních aspektů. Následně bude zpracován návrh další strategie při nakládání s bytovým fondem, který bude předložen zastupitelstvu městské části. Jakmile zastupitelstvo v této věci rozhodne, budeme o tom ve STOPu neprodleně informovat.

Petr Zeman, zástupce starosty Prahy 13