Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Získávat dotace se nám daří

Městská část Praha 13 byla v roce 2015 velmi úspěšnou v počtu schválených žádostí o dotační tituly v oblasti operačních programů Evropské unie, tak i v oblasti národních programů a dalších dotačních titulů vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy. K tomuto úspěchu částečně přispěla i skutečnost, že oproti minulému volebnímu období byla nově rozšířena náplň činnosti Výboru pro evropské fondy o národní dotační programy, fondy Švýcarsko-české spolupráce, Norské fondy a dotace a granty Magistrátu hlavního města Prahy.
Zpracovatelé žádostí ze strany městské části a jí zřízených organizací, zejména z oblasti školství, podali celkem 15 projektů (či pokračovali v realizaci již započatých akcí) v celkové výši téměř 51 mil. Kč, přičemž obdržená dotace na tyto projekty dosáhla výše 35,4 mil. Kč. Průměrná výše obdržené dotace tedy činila více než 70 % nákladů projektů.

Z pohledu jednotlivých operačních programů EU se městské části nejvíce dařilo v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje. V programovacím období podala městská část v prioritních osách P 01 Dopravní dostupnost a ICT a P 02 Životní prostředí celkem 11 úspěšných projektů, z toho v roce 2015 to bylo 6 úspěšně dokončených akcí. Tím se naše městská část stala ve zmíněných prioritních osách nejúspěšnější ve srovnání s ostatními městskými částmi Prahy. Konkrétně se jednalo o projekty Digitalizace archivu stavebního úřadu, Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, Praha 13, Revitalizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova – Lužiny, Praha 13, Mobilní aplikace Praha 13, Revitalizace hřiště Petržílkova a Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 (lokalita Třebonice).  Na uvedené projekty v celkové výši 27,9 mil. Kč obdržela městská část dotaci ve výši 25,8 mil. Kč, to znamená, že finanční spoluúčast z naší strany činila pouhých 7,5 %.

V Operačním programu Životní prostředí byly úspěšně dokončeny celkem 3 projekty – Zateplení objektu kina K Vidouli, Zateplení objektu tělocvičny Kovářova a Zateplení školního pavilonu v ZŠ Mezi Školami v celkové výši 16,1 mil. Kč, přičemž obdržená dotace činila 4,3 mil. Kč. Relativně nižší procento dotace bylo ovlivněno zejména u prvních dvou jmenovaných projektů, neboť se jednalo o projekty v režimu veřejné podpory. Třetí projekt pak již obdržel dotaci pokrývající 68 % z nákladů projektu, tedy přibližně 1,6 mil. Kč.

V Operačním programu Praha – Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu a má za cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů, podala městská část úspěšnou žádost o dotaci na projekt Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 za více než 1,5 mil. Kč, přičemž tato dotace byla získána ve 100% výši a tudíž si nevyžádala žádné dofinancování z rozpočtu městské části.

V oblasti národních programů administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR byly úspěšnými žadateli u dvou projektů – Podpora ozdravných pobytů žáků a Vybavení učeben pro environmentální vzdělávání – naše základní školy. Předmětem prvního projektu bylo získání dotace na uskutečnění ozdravného pobytu dětí z několika základních škol. Území Městské části Praha 13 zde splňuje základní podmínku tohoto programu – překročení čtyřiadvacetihodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 v průměru za období 2009 – 2013 (pětiletý průměr). Procento zasažené plochy obce je 6,82 pro Zličín, Stodůlky, Smíchov, Ruzyně a Řepy. Do projektu se zapojily FZŠ Mezi Školami, FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova, ZŠ Mládí, ZŠ Mohylová a ZŠ Kuncova. Projekty prošly náročným hodnocením, přičemž výsledkem bylo, že všech šest škol se svými projekty uspělo a všechny získaly dotaci v celkové výši 952 tisíc korun. Ozdravných pobytů se na přelomu let 2015 – 2016 zúčastnilo celkem 555 žáků základních škol ve dvanácti turnusech v rekreačním zařízení městské části Penzion Kozel ve Vrchlabí. Rozpočet projektu byl koncipován tak, že převážnou část nákladů pokryje dotace a malý zbytek uhradí rodiče dětí. Pro městskou část neznamená realizace tohoto projektu žádný finanční výdaj. Předmětem druhého projektu bylo získání investiční dotace na zařízení učeben pro environmentální výuku. Do projektu se přihlásilo celkem osm základních škol – FZŠ Brdičkova, FZŠ Mezi Školami, ZŠ Mládí, ZŠ Mohylová, FZŠ Trávníčkova, ZŠ Bronzová, ZŠ Klausova a ZŠ Kuncova. Ze škol uspěla pouze Základní škola Mládí s dotací ve výši 423 tisíc korun, což pokrývá náklady projektu z přibližně 85 %. Důvodem, proč uspěla jen jedna naše škola, bylo zejména to, že celková alokace programu byla pouze 40 mil. Kč a žádostí o dotace bylo podáno za 140 mil. Kč. Žádost o dotaci podalo celkem 173 škol a vybráno bylo pouhých 40 žadatelů. Ke cti našich základních škol slouží fakt, že všechny dosáhly poměrně vysokého hodnocení projektů a jen nízká alokace jim zabránila v získání dotace. Na základě těchto faktů proběhlo na Ministerstvu životního prostředí jednání předsedy výboru pro Evropské fondy se zástupcem ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP o možnosti vyhlášení další výzvy na vybavení učeben nebo na vytvoření zásobníku projektů, tak jak to bývalo obvyklé v minulých letech. V obdobném duchu napsala dopis náměstku ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů také zástupkyně starosty Marcela Plesníková.

Na dosažených výsledcích se rozhodující měrou podíleli pracovníci odborů a oddělení úřadu městské části a rovněž členové některých výborů zastupitelstva. Jednalo se zejména o odbor školství, odbor životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční, dále pak výbor pro výchovu a vzdělávání, výbor pro životní prostředí a výbor majetkový. Zvláštní poděkování pak patří tajemnici úřadu Kateřině Černé a pracovníkům oddělení e-governmentu a fondů EU, bez nichž by nebylo možné převážnou většinu úspěšných projektů zrealizovat a dotáhnout až do úspěšného získání dotačního titulu.

Michal Drábek, člen Rady MČ a předseda Výboru pro evropské fondy ZMČ