Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

"Lidušce" je pětačtyřicet

Základní umělecká škola ve Stodůlkách letos završí již 45. školní rok. Vzpomínkového setkání se zúčastní zakládající ředitel Vladimír Tyle, pražský radní Jan Štrof, představitelé obce a zástupci zřizovatele školy, hl. m. Prahy, v polovině června.
Škola zahájila činnost v září 1961 jako první státní hudební škola ve zdejší obci pod tehdejším názvem Lidová škola umění. Vyučování bylo od počátku umístěno ve staré budově naproti kostelu. Zajišťovalo hudební výuku ve velmi skromných podmínkách pro 43 dětí ze Stodůlek i okolí. Nejprve ve hře na klavír a flétnu, o rok později na housle a akordeon. Velkou naději přinesla 2. polovina 70. let, kdy byla zahájena výstavba Jihozápadního Města. Po jeho postupném osidlování škola zřídila ještě taneční a výtvarný obor, které byly vyučovány v ZŠ Kuncova a Brdičkova. Budova LŠU na vlastní adaptaci čekala v rámci „akce Z“ až do r. 1987. Ani pro společnost zlomový rok 1989 však nepřinesl v rámci celostátní reorganizace očekávané zlepšení a naplnění výhledových plánů kromě změny názvu na Základní uměleckou školu. V devadesátých letech vývoj školy dále stagnoval, ministerstvem stanovená cílová kapacita žáků (200) omezovala přijetí dalších talentovaných uchazečů. A tak častým a dlouhodobým odmítáním žáků chodníček ke škole zvolna zarůstal... Obrat nastal až v roce 2000 se změnou státní správy a převodem ze školského úřadu na nového zřizovatele Hl. m. Prahu. Budova školy prošla nejprve ozdravujícím zásahem, který definitivně odstranil vlhkost a plíseň, která nás po léta obtěžovala. Podařilo se třikrát navýšit kapacitu žáků a r. 2003 jsme přistoupili ke generální rekonstrukci včetně půdní vestavby. Po letech stagnace se škola může konečně umělecky rozvíjet. Vyučujeme hru na všechny běžné hudební nástroje, v r. 2004 jsme založili literárně dramatický obor, a tak poskytujeme základy uměleckého vzdělání již ve všech oborech. Škola má právní formu příspěvkové organizace, stát výuku dětí finančně podporuje, z vybraného školného se hradí jen náklady na provoz a vybavení školy (např. nástroje, které zapůjčujeme). Docházka je nepovinná, v odpoledních hodinách. V nejbližší budoucnosti se snad ve spolupráci s MČ Praha 13 rozhodne o umístění části výuky v nové budově, protože jsme nuceni její značnou část odučit rozptýleni v učebnách několika zdejších ZŠ. Soustředění výuky umožní docházku více žákům a spolupráce a propojení jednotlivých oborů přispěje k uměleckému rozvoji. Činnost školy je velmi pestrá, zahrnuje koncerty, výstavy, festivaly a soutěže, na kterých pravidelně získáváme přední umístění. V souvislosti s výročím probíhá řada kulturních akcí, které vyvrcholí právě v červnu v závěru školního roku. Cílem naší práce je vytvoření dobrých předpokladů pro budoucí pracovní uplatnění, osvojení základů uměleckého vzdělání pro zasvěcené a srozumitelné vnímání hudby a umění. Prací s mládeží naplňujeme představu kultivovaného člověka, schopného aktivně se zúčastnit spolkové a zájmové činnosti v orchestrech a souborech. Nejtalentovanější zájemce připravujeme ke studiu na středních či vysokých uměleckých popř. pedagogických školách. Věřím, že největší umělecký rozvoj a zájem veřejnosti v příštích letech nás ještě čeká... 

Dana Řáhová, ředitelka ZUŠ