Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zastupitelstvo MČ Praha 13

 • SCHVÁLILO
  závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2006 (roční rozbor hospodaření)
   
 • SCHVÁLILO
  prodej 18 technologických celků bytových domů (včetně návrhů smluvních dokumentů s prodejem spojených) bytovým družstvům založeným oprávněnými nájemci bytů
   
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  zprávu o činnosti Společnosti Západního Města, a.s., v roce 2006
   
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  změny ve funkčním složení správní rady KD Mlejn, o.p.s., novými členy správní rady byli jmenováni zástupce starosty pan Petr Zeman a paní Zuzana Wenzelová
   
   

Rada MČ Praha 13 mj.

 • VZALA NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací MČ Praha 13 s finančními prostředky státního rozpočtu za rok 2006
   
 • SOUHLASILA
  s předloženou architektonickou studií stavby „Vzdělávací a inovační centrum Lužiny“ při komunikaci Bellušova a Mukařovského, za podmínky dopravní a časové koordinace stavby s výstavbou veřejně prospěšné stavby gymnázia (v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy) a dodržení maximálního poč-tu 4 nadzemních podlaží
   
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vysílání pořadu Aktuality Prahy 13 v kabelové televizi“ v souladu s § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   
 • SOUHLASILA
  se zapojením MČ Praha 13 do programu „místní Agenda 21“; tento program patří k základním mezinárodně uznávaným postupům zkvalitňování veřejné správy v konkrétních obcích, městech a krajích
   
 • SOUHLASILA
  s navrženou nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami administrativního objektu MEDOX HQ, a.s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, počet nadzemních podlaží v objektu včetně nástavby bude maximálně pět
   
 • SOUHLASILA
  se zapojením MČ Praha 13 do veřejné sbírky na podporu výzkumu rakoviny v ČR v rámci 15. ročníku akce Běh Terryho Foxe
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo na každoroční pěstební péči v lokalitě „Prameniště a údolí Motolského potoka“ na území MČ Praha 13
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o spolupráci na období do 31.3.2008 s občanským sdružením Jaka. Toto občanské sdružení bude provozovat nízkoprahový klub pro mládež E.X.I.T., který se zaměří na sociální práci s mládeží od 14 do 18 let
   
 • SCHVÁLILA
  dohodu, jejímž předmětem je převod závazku investičního záměru vybudování budovy hasičské zbrojnice, a to ze společnosti Lidl ČR v.o.s. na společnost U.D.-DEVELOP s.r.o.
   
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  informaci o konání veřejné dražby pozemků parc. č. 2309/1 a parc. č. 2695/4, v k. ú. Stodůlky, zapsané na LV 1340 navrhovatele, kterým je Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS