Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská část má schválený rozpočet na rok 2011

Městská část má schválený rozpočet na rok 2011

Na svém druhém letošním zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpočet na rok 2011. Rozpočet nemohl být schválen dříve z důvodu schválení rozpočtu hl. města Prahy v měsíci únoru 2011. V období ledna až února jsme hospodařili v rámci tzv. rozpočtového provizoria, což znamenalo, že nemohly být výdaje v daném měsíci vyšší než 1/12 schváleného rozpočtu z roku 2010.

Letošní rozpočet počítá s výdaji ve výši 326 463 000 Kč, v této částce je také zahrnuto financování splátky jistiny úvěru ve výši 11 612 900 Kč.
Příjmovou stránku rozpočtu tvoří jednak dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmů bytů) – celkem bezmála 261 miliónů korun. Další část tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 65,6 miliónu (např. správní poplatky, místní poplatky apod.). Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2011 se počítá s přibližně 301 milióny neinvestičních výdajů a 1,4 miliónu na investice.
Tradičně nejvyšší částka z rozpočtu, přibližně 77 miliónů, půjde do oblasti školství. Z toho přibližně 60 miliónů tvoří neinvestiční příspěvky na běžný provoz všech základních a mateřských škol. Přibližně 6 miliónů je vyčleněno na opravy a údržbu budov škol, školek a Domu dětí a mládeže, na obnovu jejich vybavení, revize plynu a nezbytné opravy ve školních jídelnách. Necelý milión korun směřuje na granty a do zájmové činnosti mládeže. Téměř 40 miliónů korun je vyčleněno na údržbu zeleně, chodníků a vodních ploch. Na údržbu komunikací a na dopravní značení bude vydáno 8,2 miliónu korun, pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí je rozpočtováno téměř 7,4 miliónů korun.
Schválený rozpočet však obsahuje pouze část předpokládaných investičních výdajů. Prostředky z prodeje bytových domů nejsou součástí rozpočtu na rok 2011 a budou do něj schvalovány a zapojovány postupně v průběhu roku, stejně jako očekávané dotace z fondů EU.
V plánu investic je například výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Velká Ohrada, konkrétně terasové parkoviště ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova nebo zateplení budov poliklinik Lípa Centrum Nové Butovice,Hostinského a Janského (tam je přislíbena dotace z fondů EU). Kromě toho bude nadále probíhat zateplení základních a mateřských škol, které začalo v minulém roce. Připravujeme realizaci vnějšího kamerového systému na všech školních budovách, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti okolí škol.
Zahrnuje celkem přes 300 kamer, které by se v budoucnu měly stát součástí městského kamerového systému. Kromě toho se chystá například dostavba rekeračního objektu Kozel ve Vrchlabí, který bude moci být využíván pro organizaci škol v přírodě a lyžařských výcviků dětí z Prahy 13.Dále proběhne rekonstrukce sociálního zařízení ve třech školách, obměna některých zařízení školních jídelen a rekonstrukce některých školních hřišť, zejména v mateřských školách. V rámci investic v oblasti životního prostředí budou dokončeny rekonstrukce dětských hřišť a nové sadové úpravy na sídlišti Lužiny, hlavně ve vnitrobloku Mohylová. Bude také dokončena fontána v Panské zahradě.O průběhu našich investičních akcí vás budeme ve STOPu pravidelně informovat.
Podrobněji je možné si schválený rozpočet prohlédnout na webové stránce www.praha13.cz v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

 


 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 13

Společně pro Prahu 13


Členové Rady vyjadřují tímto programovým prohlášením svůj společný záměr zajistit všestranný rozvoj a napomoci růstu kvality života obyvatel Městské části Praha 13 při plném respektu k životnímu prostředí. Programové prohlášení Rady Městské části Praha 13 je v souladu s Koncepcí rozvoje Městské části Praha 13, s principy Agendy 21 i s principy strategického řízení. Vychází ze zásad odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Veškeré aktivity a rozhodnutí bude Rada přijímat a vykonávat svědomitě a v souladu se zájmy a potřebami občanů. Cílem je vytvořit moderní město, ve kterém by chtěl žít každý.

 

Zásady činnosti rady

 • efektivní a transparentní výkon veřejné správy
 • zapojení široké veřejnosti do života města
 • ochrana zdraví, života a majetku obyvatel
 • ochrana a podpora životního prostředí
 • propagace a rozvoj městské části
 • podpora podnikání
 • rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem

  
 

PROGRAMOVÉ CÍLE RADY

Životní prostředí

 • udržení a rozvoj stávajících ploch zeleně a související údržby
 • důsledný úklid veřejných prostranství
 • nezahušťování současné zástavby
 • podpora snižování energetické náročnosti objektů svěřených městské části
 • podpora revitalizace sídlištních vnitrobloků, veřejné zeleně a hřišť a sportovišť
 • důsledné postihování znečišťovatelů veřejných prostranství včetně neukázněných majitelů psů

 

 

 Bezpečnost

 • vybudování dohledového kamerového systému
 • vytipovat a zaměřit zvýšenou pozornost na problémové lokality
 • zajištění podmínek pro vytvoření dalších služeben Policie ČR a Městské policie
 • podpora zvýšení počtu městských strážníků „v ulicích“
 • spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy na řešení situace sociálně nepřizpůsobivých jedinců
 • aktivní podpora snížení počtu kasin a heren

 

 

Bydlení

 • vytvoření podmínek pro vznik startovacích bytů
 • využití bytů ve vlastnictví městské části pro sociálně odpovědnou bytovou politiku
 • dokončení prodeje bytového fondu

 

 

Doprava a parkování

 • vytvoření nových parkovacích míst
 • podpora hromadné dopravy ve spolupráci s ROPID a DPP
 • udržení a zlepšování kvality silnic a chodníků
 • zvýšení bezpečnosti dětí na přechodech a komunikacích v okolí škol

 

 

Kultura a sport

 • podpora vybudování tréninkového areálu pro fotbalový klub TJ Sokol Stodůlky
 • podpora kultury a sportu prostřednictvím grantového systému
 • zajištění širšího využití zimního stadionu
 • dobudování sítě cyklostezek, tras pro inline bruslení a stezek pro pěší
 • podpora výstavby různých volnočasových sportovišť, včetně minoritních sportů (streetball, skate, inline, hokejbal)
 • dovybavení Centrálního parku

 

 

Vzdělávání a volný čas

 • zvyšování kvality základních škol, podporovat třídy se specializací
 • udržení optimálního počtu školních a předškolních zařízení
 • umožnění cenově přiměřených škol v přírodě a ozdravných pobytů seniorů v rekreačním zařízení Kozel
 • podpora vzdělávání a aktivního trávení volného času seniorů

 

 

Sociální oblast

 • podpora výstavby domu pro seniory v Praze 13
 • grantová podpora neziskových organizací protidrogové prevence, začleňování menšin
 • grantová podpora nízkoprahových a dalších zařízení pro mládež
 • úzká spolupráce radnice s poskytovateli sociálních služeb, se školami a školskými zařízeními
 • podpora realizace emergentního projektu

 

 

Integrace cizinců

 • nastavení systému zjišťování sociálních potřeb pro jednotlivé sociální skupiny
 • rozšiřování nabídky a zvyšování kvality služeb sociální péče

 

 

Spolupráce s veřejností

 • posílení zpětné vazby od občanů
 • veřejná projednávání klíčových témat rozvoje městské části
 • další zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek zavedením tzv. pasu veřejné zakázky (vše v jednom odkazu)
 • rozšiřování a zvyšování dostupnosti služeb radnice, rozšiřování moderních technologií
 • vzdělaní, informovaní a vstřícní úředníci, pravidelný průzkum spokojenosti veřejnosti

 

 

Rozpočet a ekonomika

 • vyrovnané hospodaření městské části
 • efektivní a hospodárné využívání zdrojů
 • usilování o získání dalších zdrojů (dotací, grantů)
 • zhodnocování a udržování nemovitostí

 

 

Podpora podnikání

 • podpora malého a středního podnikání
 • podpora snižování byrokratické zátěže podnikatelů
 • podpora inovativních řešení pro zjednodušení podnikatelského prostředí
 • podpora veškerých aktivit, které povedou k rozvoji incomingu (budování infrastruktury, ubytovacích kapacit, ...)
 • vytvoření nástroje pro získání informací (zpětné vazby) o podnikatelském prostředí v městské části

 

Programové prohlášení pro volební období 2010 - 2014 přijala Rada MČ Praha 13 svým usnesením č. 78 ze dne 14. 2. 2011. Je to společné prohlášení tří koaličních partnerů zastoupených v Radě MČ Praha 13 - Občanské demokratické strany, České strany sociálně demokratické a Občanské koalice Prahy 13.