Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Policie může vykázat násilníka z bytu

Institut vykázání v naší republice funguje od 1. 1. 2007. Od tohoto data má Policie České republiky možnost vykázat násilnou osobu ze společného obydlí a tím ochránit ohroženou osobu proti dalším útokům ze strany násilníka. Vykázání není represivní opatření, jedná se o prevenci a jako takové je nutné ho brát.

K domácímu násilí dochází mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, a to jak mezi manželi, druhem a družkou, tak i mezi generacemi. Forma násilí pak může být fyzická, psychická nebo sexuální. Většinou se tak děje za „zavřenými dveřmi“, ale někdy násilí přesahuje i tyto hranice, např. na dovolených, chatách apod. Domácí násilí ve většině případů začíná méně závažnými incidenty, které však postupně sílí až k brutálním útokům.

Průzkumem bylo zjištěno, že v roce 2012 bylo v České republice minimálně 16 % takovýchto vztahů. Alarmujícím ukazatelem je to, že v 80 % případů násilí přihlížejí i děti. Tuto formu chování pak mohou přijímat jako normu a v dospělosti se mohou násilně chovat ke svým protějškům nebo k rodičům a prarodičům. Nebo naopak násilí pasivně přijímají a stávají se tak ohroženou osobou.

Na území Městské části Praha 13 mají svojí působnost dvě policejní oddělení – MOP Košíře a MOP Stodůlky, které se této problematice věnují od samého začátku. Policistky a policisté obou oddělení byli od prvopočátku metodicky vedeni organizací Bílý kruh bezpečí. Další školení pak prováděl tým posttraumatické intervenční péče Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy. Vytvořil dva cykly zaměřené na domácí násilí a na jeho rozpoznávání. Účastníci tohoto výcviku nejprve prošli teoretickou přípravou, pak byli seznámeni s různými kazuistikami a následně v modelových situacích řešili případy domácího násilí.

Na obou odděleních působí tedy nyní proškolení specialisté, kteří si i nadále rozšiřují své znalosti této problematiky. Účastní se různých seminářů a workshopů, které pořádá Intervenční centrum hl. m. Prahy. Tam mají možnost se setkat s pracovníky sociální péče městských úřadů a různými organizacemi, jako je např. Rosa, Viola, Dona, Akorus, Bílý kruh bezpečí a dalšími institucemi, které se zaměřují na ohrožené děti i seniory. Dochází sem i státní zástupci a soudci.

V nemalé míře se na odhalování domácího násilí podílí i oddělení sociálně-právní ochrany dětí Úřadu MČ Praha 13, neboť problémy rodiny se často projeví zhoršením prospěchu dětí ve škole, ve špatné docházce a v neadekvátním chování dětí vůči spolužákům či učitelům. Díky vedoucím pracovníkům Odboru sociální péče a zdravotnictví funguje mezi státními institucemi příkladná spolupráce.

Těm, kteří se cítí být ohroženi blízkou osobou a nevědí, jak svoji situaci řešit, nebo mají pocit, že z jejich situace není východisko, bych doporučila, aby se s důvěrou obrátili na zmiňovaná policejní oddělení nebo na Odbor sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 13. Tuto možnost mají i ti, kteří se o domácím násilí dovědí zprostředkovaně.

nprap. Eva Chábová, Místní oddělení policie Stodůlky

Počet vykázaných osob v evidenci místních oddělení Policie ČR Stodůlky a Košíře

2007 5 případů
2008 1 případ
2009 4 případy
2010 16 případů
2011 8  případů
2012 10  případů
2013 11  případů
2014 (leden – únor) 2  případy