Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
  

Rada MČ Praha 13 mj.

 • VZALA NA VĚDOMÍ
  informaci o zprovoznění ubytovacích služeb v Domě pro seniory Lukáš
   
 • SCHVÁLILA
  úpravy podmínek pro obsazování a provoz Domu pro seniory Lukáš
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění stavby Bytový dům - Viladům ul. Pod Viaduktem na pozemcích parc. č. 548 a 549, v k.ú. Stodůlky, za podmínky, že barevné a materiálové řešení bude konzultováno s OUR a že bude uzavřena inominátní smlouva s MČ Praha 13
   
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  návrh dokumentu Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané společností BDO Prima Audit, s.r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu Auditorská a poradenská činnost 
   
 • SCHVÁLILA
  dohodu o partnerství při realizaci projektu Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13 mezi městskou částí a Hospodářskou komorou hlavního města Prahy
   
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  zprávu grantové komise pro využití volného času o podaných žádostech a
   
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím grantů v oblasti volného času v celkové hodnotě 400 tisíc korun
   
 • SOUHLASILA
  s projektem dětské televize D zona
   
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím grantů v oblasti sociální
  péče a služeb pro rok 2008 v celkové hodnotě 350 tisíc Kč na základě návrhu grantové komise
   
 • JMENOVALA
  RNDr. Janu Lehkou do funkce vedoucí ŽO, na základě výsledků výběrového řízení a návrhu tajemnice Úřadu MČ Praha 13, s účinností od 1. 4. 2008
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění stavby Myčka aut - Modrý slon, Jeremiášova ul., na pozemcích parc. č. 1047/47 a 1047/4, v k.ú. Stodůlky
   
 • VYHLÁSILA
  podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Regenerace panelového domu
  U Jezera 2045-2047, Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS