Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Centrální park v novém kabátě

Centrální park v novém kabátě

Myšlenka Centrálního parku byla od počátku součástí urbanistické studie Jihozápadního Města, vytvořené již v roce 1968 architektem Ivo Obersteinem. Tvůrce tohoto unikátního záměru využil údolí Prokopského potoka, který pramení ve Stodůlkách, jako zelené páteře, kterou příroda proniká do centra nové zástavby. Studie a projekty samotného parku začaly vznikat v roce 1976 v Atelieru A7. Jde o poměrně velké a členité území a velmi složité byly a jsou také majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkům. Přestože hl. město Praha se postupně snaží vykupovat jednotlivé soukromé pozemky, v některých případech nedošlo k dohodě a ještě v současné chvíli patří více než 50 pozemků v parku soukromým vlastníkůmnebo jejich vlastnictví není vyřešeno.

Vzhledem k finanční náročnosti probíhá budování parku postupně, po etapách. Vlastní práce na Centrálním parku začaly až po ukončení výstavby hlavních částí okolních sídlišť – v roce 1990. Velké úpravy hl. m. Praha realizovalo v letech 2001 – 2002 po vykoupení některých soukromých pozemků. Tehdy byly založeny dva rybníky (retenční nádrže), byla vybudována základní cestní síť, postaveny lávky, kamenný můstek, vyhlídková terasa, umístěny lavičky a samozřejmě provedeny rozsáhlé výsadby. V další etapě od roku 2003 nastala v parku éra stavby dětských hřišť a sportovišť. V letech 2004 a 2006 bylo u Nepomuckého rybníka nadvakrát vybudováno největší dětské hřiště v Praze 13. V roce 2006 přibylo minigolfové hřiště a v roce 2009 dvě sportoviště pro míčové hry, venkovní posilovna a veřejné toalety, v roce 2011 pikniková loučka.

Zatím poslední velká etapa výstavby Centrálního parku začala v listopadu loňského roku a v současné době probíhá její závěrečná fáze. Po desetileté přestávce opět vjela do parku těžká mechanizace. Stavba byla realizována odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor životního prostředí MČ Praha 13 je poradním orgánem investora. Projekt z roku 2002 byl při zachování původní koncepce mírně upraven pro potřeby dnešní doby svým autorem, architektem Václavem Valtrem.

Jednou z hlavních součástí stavby je dokončení Severní aleje – Aleje Evropské unie. Před deseti lety zde byly vysazeny poměrně vzrostlé platany, ale dlážděná cesta končila někde uprostřed aleje. Nyní již nová cesta navazuje na páteřní pěší komunikaci vedoucí směrem ke kostelu ve Stodůlkách. Alej byla doplněna novými lavičkami a odpadkovými koši. V okolí se objevily štěrkové plochy, které jsou předmětem častých dotazů. Jsou to budoucí nízkoúdržbové záhony inspirované německou trvalkářskou školou. Jedná se o zvlněné pásy trvalkových společenstev „Silbersommer“ obohacujících prostor široce dimenzované aleje o pestrý kvetoucí prvek. Byly vybrány rostliny zajímavé květem a listem, odolné proti suchu a nenáročné na výživu i hnojení. Na ploše 740 m2 budou vysázeny v květnu. Štěrkový mulč brání prorůstání plevelů. Zálivku rostliny potřebují jen v období velkého sucha. Vždy brzy na jaře je možné posekat suché rostliny sekačkou, což výrazně usnadní a zlevní údržbu záhonů.

Součástí parkových úprav jsou také opravy některých cest s doasfaltováním vybraných mlatových povrchů, což usnadní pohyb cyklistům, kolečkovým bruslařům a samozřejmě taky vozíčkářům a maminkám s kočárky. Podél páteřní cesty směrem ke kostelu sv. Jakuba Staršího byly vybudovány zálivy s novými lavičkami. Probíhá též rekonstrukce dřevěných mostů a výstavba mostu nového. V západní části parku byly provedeny terénní úpravy a vzniká tam nová odpočinková louka v přírodním stylu. Jedná se o sníženinu s relativně prudkými svahy po okraji. Z důvodu bezpečnosti byly v tomto místě provedeny probírky zahuštěných porostů a odstraněny nevhodné dřeviny. Terén byl upraven tak, aby obvodové svahy byly pozvolnější a umožňovaly tak přístup strojům údržby. Jsou zde dosázeny malé skupiny stromů a plocha bude zatravněna.

Důležitou součást této etapy rozvoje parku tvoří nové výsadby vzrostlých stromů, zejména v západní části v okolí horní retenční nádrže. Při severním okraji proběhla výsadba menších skupinek stromů, které uzavřou plochu parku od severu.

Stromy jsou doplňovány např. k východnímu okraji sedimentační nádrže ve střední části parku. Jsou vysazovány v menších skupinkách tak, aby výsadba v pohledech působila plasticky.

V průběhu úprav zeleně byly odstraněny 4 stromy a provedeny probírky ve skupinách dřevin, zejména náletových. Naproti tomu však je vysazeno 62 stromů a přibližně 600 keřů. Všechny práce a výsadby by měly být hotové do letošního léta.

Úplnému dokončení projektu parku stále brání již zmíněné nedořešené majetkoprávní vztahy.

V důsledku toho došlo například k tomu, že některé cesty nemohou být dokončeny a asfaltový povrch končí na hranici pozemků, s jejichž majiteli nebylo možné se dohodnout. Investor však chtěl využít toho, že byly k dispozici finanční prostředky a realizovat záměr v co největším možném rozsahu. Proto byly postaveny i tyto „slepé“ cesty. V budoucnu snad bude možné je dokončit. Na některých místech parku také nemohlo být dokončeno elektrické osvětlení, protože s ním vlastníci pozemků nesouhlasí. Přesto však tato etapa výrazně přispěla ke zlepšení kvality parku. Věříme, že se tam bude líbit i vám.

Dana Céová a Samuel Truschka