Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečné prázdniny

Toto téma zahájíme pravidly platnými pro rozdělávání ohňů v přírodě:

  • pečlivě zvážíme výběr místa (ne v blízkosti stohů slámy, dozrávajícího obilí, strnišť a sen, ve vysoké trávě, nejméně 50 m od lesního pozemku)
  • oheň nesmíme rozdělávat v lese (s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti)
  • oheň nerozděláváme při extrémním suchu nebo silném větru
  • ohniště izolujeme od okolního prostředí vyhloubením prohlubně, kameny nebo pískem
  • nerozděláváme zbytečně velký oheň s vysokými plameny; k jeho rozhoření nepoužíváme nikdy hořlavé látky jako benzín, naftu apod.
  • sedíme v bezpečné vzdálenosti od ohniště, oheň nikdy nepřeskakujeme (nebezpečí vznícení šatů a popálení)
  • ohniště nepřetržitě střežíme a opouštíme až po úplném vyhasnutí ohně (zalijeme vodou nebo zasypeme zeminou); přesvědčíme se, že nehrozí jeho samovolné vznícení (při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná).
    V případě, že dojde k popálení (I. stupně), zraněné místo chladíme nejlépe tekoucí vodou nebo chladivými obklady do odeznění bolesti, neobvazujeme a neošetřujeme žádnými mastmi, tuky, zásypy.

Pokud nás v létě zastihne bouřka, vyhledáme spolehlivý úkryt. Uvnitř budov se zdržujeme na suchém místě, dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu; zavřeme okna, vypneme televizor a další přístroje s obrazovkou. V přírodě nezůstáváme na kopcích a holých pláních, neschováváme se pod osamělými stromy či převisy nízkých skal; na otevřeném prostranství se snažíme přečkat bouři v podřepu s nohama u sebe. Při zasažení osoby bleskem voláme vždy zdravotnickou záchrannou službu (155) a do jejího příjezdu se snažíme poskytnout první pomoc: zkontrolujeme stav vědomí, pokud postižený nereaguje, zakloníme mu hlavu a uvolníme tak dýchací cesty. Pokud nedýchá, zahájíme resuscitaci stlačováním uprostřed hrudníku do hloubky 5 – 6 cm, 100× za minutu, zajistíme mu tepelný komfort.

Při koupání se před vstupem do vody osmělíme, náhlé ochlazení organismu může vést ke kolapsu a utonutí. Nikdy neskáčeme do neznámých vod, hrozí poranění páteře. Pozor též na jezy, pod kterými se tvoří víry. Nepřeceňujeme své síly, svalová křeč může postihnout každého. Dáváme pozor na lodě a vodní skútry, neplaveme v jejich dráze. Alkohol ke koupání nepatří. Staneme-li se svědky tonutí, poskytneme postiženému po vytažení na břeh první pomoc. Pokud reaguje, sledujeme jeho stav do příjezdu záchranné služby a bráníme podchlazení (izolační podložka, deka, izotermická fólie). Pokud postižený nereaguje, zakloníme mu hlavu a zdvihneme bradu (uvolníme dýchací cesty). V případě, že postižený normálně pravidelně dýchá, uložíme ho do polohy na boku a bráníme podchlazení. Pokud postižený nedýchá nebo nedýchá normálně, zahájíme resuscitaci 5 umělými vdechy a dále pokračujeme stlačováním hrudníku a vdechy v poměru 30:2 při frekvenci stlačování 100x za minutu. Více informací k první pomoci např. na www.zachranny-kruh.cz (v oblasti pomoc – záchrana života).

por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta,
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy