Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13

 

KONSTATOVALO, ŽE

nemůže souhlasit s předloženým zadáním územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) po obsahové stránce, neboť nenaplňuje ustanovení § 47 stavebního zákona a ustanovení přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., předmětem zadání nejsou konkrétní údaje o základní koncepci města

 

ŽÁDÁ

aby pořizovatel při zadání nového územního plánu využil následující materiály: Strategie koncepce rozvoje, Agenda 21 a zahrnul do návrhu zelený prstenec v okrajových částech Prahy a zelené paprsky do centra Prahy Rada MČ Praha 13 mj.

 

JMENOVALA


konkurzní komisi k vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele - ředitelky MŠ, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace ve složení: předseda E. Mošovský, členové A. Hoffmannová, PhDr. Z. Klesnilová, Ing. H. Václavová a Mgr. J. Vinterová

 

VZALA NA VĚDOMÍ


– předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 15. 2. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 2. 2013
– splnění uložených úkolů

 

VZALA NA VĚDOMÍ


návrh zadání územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

 

KONSTATOVALA, ŽE


nemůže s předloženým zadáním územního plánu hl. m. Prahy po obsahové stránce souhlasit, neboť nenaplňuje ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a ustanovení přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., neboť  předmětem zadání nejsou konkrétní údaje o základní koncepci města

 

POVĚŘILA


starostu Ing. Davida Vodrážku, aby přípravou a zpracováním připomínek, podnětů a dalších návrhů ve věcech tvorby územního plánu hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byla pověřena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odborná firma, nejlépe architektonický ateliér zabývající se zpracováním územní dokumentace s odbornou způsobilostí na urbanismus, s cílem utvářet a rozvíjet MČ Praha 13 jakožto funkční a vyvážený sídelní útvar (územní celek)

 

TRVÁ


na tom, aby při zpracování připomínek, podnětů a dalších návrhů byly zapracovány následující požadavky MČ Praha 13:
a) změna stávající funkční plochy SV - I (všeobecně smíšené) na plochy zeleně v území severně od křižovatky ulice Mukařovského a Archeologická, podél tubusu metra mezi stanicemi metra Luka a Lužiny
b) ve stávajících území rodinných domů MČ Praha 13 omezit možnost nové výstavby pouze na rodinné domy
c) aby pořizovatel při zpracování nového územního plánu využil následující materiály: Strategie koncepce rozvoje, Agenda 21
d) aby do nového územního plánu byl zahrnut zelený prstenec v okrajových částech Prahy a zelené paprsky do centra Prahy

 

NESOUHLASILA


se záměrem Bytový dům Chalabalova ulice, Praha – Stodůlky, na pozemcích parc. č. 1165/25, 1165/92 a 1165/93, k. ú. Stodůlky, Praha 5

 

SOUHLASILA


s převodem finančních prostředků z prodeje bytových jednotek
a) ve výši 16 mil. Kč na Regeneraci TI polikliniky Hostinského
b) ve výši 2,5 mil. Kč na Vybudování stanice Zdravotnické záchranné služby na území MČ Praha 13 a

 

SOUHLASILA


s převodem finančních prostředků z prodeje bytových jednotek
a) ve výši 3,6 mil. Kč na akci Revitalizace dětského hřiště a sadové úpravy ve vnitrobloku A Velká Ohrada
b) ve výši 3,9 mil. Kč na akci Rekonstrukce sportovního hřiště a sadových úprav ve vnitrobloku A Velká Ohrada
c) ve výši 5 mil. Kč na akci Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v ulici Mezi Školami
d) ve výši 2,5 mil. Kč na akci Revitalizace prameniště Prokopského potoka
e) ve výši 2 mil. Kč na předfinancování projektu z Operačního programu životní prostředí s názvem Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13

 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS