Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VYHLÁSILA

nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zimní služba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13

a POVĚŘILA

realizací zadávacího řízení společnost Veřejné zakázky, s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, Praha 1, a to v rozsahu plné moci dle ustanovení § 151 zákona

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13

a POVĚŘILA

realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., se sídlem Křenova 438/3, Praha 6, a to v rozsahu plné moci dle ustanovení § 151 zákona

VZALA NA VĚDOMÍ

doporučení Výboru pro evropské fondy ze dne 25. 2. 2016 a doporučení Sociálního výboru ze dne 7. 3. 2016

a SCHVÁLILA

personální složení pracovní skupiny pro přípravu podkladů a tvorbu projektové žádosti o dotaci z fondů EU (OP Praha – Pól růstu ČR) v rámci Ideového záměru přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13

SCHVÁLILA

Pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 a formulář žádosti o poskytnutí dotace

a SOUHLASILA

s vyhlášením dotačního řízení dle předložených Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2016

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2015 v oblasti sociální

a SOUHLASILA

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu

SCHVÁLILA

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015

SCHVÁLILA

výběr nabídky podané uchazečem firmou SPS engineering, s.r.o., se sídlem Perucká 7, Praha 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce sprch u tělocvičen ZŠ Bronzová 2027, Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Projektová dokumentace a energetický posudek budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 5–Stodůlky

a SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, Praha 6 a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací na plochách ve správě OŽP v Praze 13

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Adera, s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, Praha 1, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, a předložený návrh smlouvy o dílo

SOUHLASILA

s předložením projektové žádosti Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení v Praze 13 s celkovým rozpočtem maximálně 2 800 000 Kč v  rámci vyhlášené výzvy č. 34 k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Zaměstnanost

a SCHVÁLILA

poskytnutí 5 % způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 13, tj. maximálně 140 000 Kč

Zpracovala Helena Šlitrová