Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci zakázky na kamerový systém na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13, pod evidenčním číslem P13-59323/2013 a významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol o otevírání obálek s nabídkami a návrh písemné zprávy zadavatele vztahující se k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS (Domova pro seniory)

a ZRUŠILA

významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS, dle § 84 odst. 1 písm. a) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť zadavateli nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky

SCHVÁLILA

smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na projekt Digitalizace archivu stavebního úřadu (CZ.2.16/1.2.00/21551)
a
smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na projekt Interaktivní úřední desky (CZ.2.16/1.2.00/21550)

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2013, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 11. 2013 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných
úkolů

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VZALO NA VĚDOMÍ

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2013 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací - ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)

SCHVÁLILO

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2014

SCHVÁLILO

záměr realizace akce Parkování v ulici Bellušova, Zázvorkova

a SOUHLASILO

s uvolněním finančních prostředků ve výši 20 milionů Kč včetně DPH z prodeje bytových jednotek na akci Parkování v ulici Bellušova, Zázvorkova. Akce bude realizována pouze za předpokladu, že dojde k úspoře finančních prostředků při realizaci schválených záměrů ZMČ Praha 13 (kamerový systém, dům seniorů), která zdrojově pokryje tuto akci

SOUHLASILO

s rozšířením investičních akcí OŽP hrazených z finančních prostředků získaných z prodeje bytových jednotek (UZ 12) o akci Revitalizace sportovního hřiště ve vnitrobloku I na Velké Ohradě a s přesunem finančních prostředků v rozpočtu OŽP v rámci jedné položky na uvedenou akci

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2012/2013

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18.11. 2013 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS