Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Prominecon cz, a.s., Revoluční 25/767, Praha 1 a Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, neboť nabídky těchto uchazečů byly dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnoceny jako nejvýhodnější, a to k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v užším řízení: Plocha pro parkování Klausova, Janského – Klausova, Praha 13, Velká Ohrada

 

 

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na služby Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

 

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek

 

 

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na Rekonstrukci hřiště na minikopanou ZŠ Janského 2189, vyhlášenou pod evidenčním číslem P13-46245/2012

 

 

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek

 

 

SCHVÁLILA

návrh Smlouvy o dílo na rekonstrukci dětského hřiště a sadové úpravy ve vnitrobloku Hábova, lokalita Stodůlky, Praha 13, s firmou Gartensta Plus, spol. s r.o.

 

 

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 15. 8. 2012, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 29. 8. 2012 a splnění uložených úkolů

 

 

SOUHLASILA

  1. s požadovaným navýšením kapacity uváděným v rejstříku škol a školských zařízení u školní družiny při ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 o 70 žáků na celkových 250 žáků
     
  2. s požadovaným navýšením kapacity uváděným v rejstříku škol a školských zařízení u školní družiny při FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 o 40 žáků na celkových 180 žáků
     
  3. s požadovaným navýšením kapacity uváděným v rejstříku škol a školských zařízení u školní družiny při ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 o 60 žáků na celkových 270 žáků

 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS