Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečí je také pocit


O bezpečnost obyvatel v Praze 13 se stará Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy. Naše městská část je zřizovatelem dvou jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jedná se o SDH Stodůlky a SDH Třebonice, které jsou také plně využívány k zajištění bezpečnosti. V neposlední řadě nesmíme opomenout ani činnost záchranářů a preventivní programy, které spadají do kompetence Odboru sociální péče ÚMČ Praha 13. Strážníci Obvodního ředitelství městské policie, která má působnost v naší městské části, řeší po celý rok řadu problémů. Ty se lokálně týkají okolí obchodních center Luka a Lužiny, ale i okolí stanic metra Nové Butovice, Hůrka a Stodůlky – Šostakovičovo náměstí, kam se stahují a následně požívají alkohol sociálně nepřizpůsobivé osoby. V návaznosti na problémy v oblasti veřejného pořádku dochází i k poškozování majetku. Obdobné situace zaznamenáváme také na sídlišti Velká Ohrada. Narušování nočního klidu se bohužel děje i ve vnitroblocích na tomto sídlišti a také na sídlištích Luka a Lužiny. Jelikož se v působnosti Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 nacházejí také velká obchodní centra – Metropole Zličín, Avion Park, OC Luka a OC Lužiny a nákupní centra Kaufland a Lidl, strážníci jsou na tato místa často ostrahou přivoláváni v souvislosti se zadržením pachatelů krádeží. Rovněž vyjíždí při narušení zabezpečení objektů napojených na pult centralizované ochrany. Aktuálně je do této ochrany napojeno 46 nekomerčních budov. Řešeny jsou také přestupky související se znečištěním veřejného prostranství, poškozením nebo neoprávněným záborem veřejného prostranství, či neoprávněným založením skládky. Dále se strážníci věnují kontrolám dodržování zákazu kouření v podnicích, na zákonem stanovených veřejných místech a zákazu prodeje alkoholických nápojů nezletilým osobám. Za celý loňský rok odvezli třicet dva lidí do protialkoholní záchytné stanice. Zajišťují i výjezdy při oznámení občanů na linku tísňového volání. Loni jich bylo tisíc sto padesát šest. Dohlíží také na dodržování provozních řádů hřišť. Věnují se postihu řidičů, kteří v nočních hodinách odstavují na místních komunikacích nákladní vozidla a autobusy. Pod oblast dopravy lze zahrnout i každodenní zajišťování dohledu na přechodech pro chodce v blízkosti některých základních škol, ve dnech školního vyučování. Městská policie se pochopitelně podílí i na zajišťování veřejného pořádku při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí. Strážníci z Prahy 13 zajišťují sběr použitých injekčních jehel a stříkaček nalezených na veřejných prostranstvích. Lze zmínit i zcela nadstandardní pomoc imobilním osobám v jejich domovech při polohování. Strážníci pro svoji práci využívají rovněž městský kamerový systém. Na území MČ Praha 13 je rozmístěno šestnáct přehledových kamer. Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13 má na starosti, kromě území naší MČ také území MČ Praha – Řeporyje, MČ Praha 17 a MČ Praha – Zličín. Na celé toto území je „přiděleno“ 100 strážníků a to včetně vedoucích a administrativních pozic. Hlídková nonstop služba (zhruba 40 strážníků) je rozdělena do čtyř měn, takže počet strážníků na jednu směnu, s ohledem na velikost území, není nikterak velký a představa, že na každém rohu musí být neustále přítomen nějaký strážník, není reálná. V případě problému, který se týká bezpečnosti, prosíme občany, aby neváhali kontaktovat linku tísňového volání 112, 156 nebo 158.

Policie České republiky

O bezpečí obyvatel se stará také státní policie. MČ Praha 13 spadá do obvodního ředitelství Praha II. Do jeho kompetencí patří především šetření dopravních nehod, trestných činů a další kriminality. V případě problémů se můžete obrátit na místní oddělení v ulici Mukařovského.

Záchranná zdravotní služba

V ulici Oistrachova bylo zřízeno stanoviště rychlé záchranné služby, které je schopno zajistit rychlý zdravotní zásah po celé MČ Praha 13 ve velmi krátkém dojezdovém čase.

SDH Stodůlky

Základna sboru se nachází v ulici Tlumačovská na Velké Ohradě. V zásahové jednotce je připraveno šestnáct členů, proškolených pro nečekané situace, jako požáry, povodně, technické zásahy – čerpání vody, řezání padlých stromů a v neposlední řadě i pomoc Záchranné službě při přepravě a evakuaci pacientů s nadměrnou váhou. Sbor má k dispozici vozidlo prvního zásahu, vozidlo na přepravu hasičů na místo zásahu a autobus jako evakuační prostředek.

SDH Třebonice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Třebonic, stejně tak jako jednotka ze Stodůlek, zajišťuje ukázky techniky, výstroje a zásahů pro základní školy i pro širokou veřejnost při různých akcích. Třebonická jednotka bojuje s požáry v celém katastrálním území části obce Třebonice. Do něj patří Metropole Zličín, Avion shopping park Praha a část Pražského okruhu. V případě mimořádné události většího rozsahu může jednotka zasahovat na celém území Prahy.

Prevence pro děti a ženy

Již od roku 2014 slouží dětem dopravní hřiště v areálu ZŠ s RVJ Bronzová. Jeho hlavním úkolem je naučit děti chovat se v běžném silničním provozu nejen teoreticky, ale i v praxi. Městská část Praha 13 zřídila bezplatnou Školu sebeobrany pro ženy. Cílem projektu je naučit ženy jednoduché techniky sebeobrany v krizových situacích, ale i zásady bezpečného pohybu na veřejnosti. Kurzy probíhají v centru Avaloka.

Preventivní programy

K preventivním programům, které Praha 13 podporuje, patří například terénní program a nízkoprahový klub JednaTrojka organizace Proxima So ciale, o.p.s. Ten se zaměřuje na děti a mládež ve věku 11–19, případně až 26 let. K dalším podporovaným programům patří terénní program Naděje, zaměřený na osoby bez přístřeší, který si klade za cíl minimalizovat rizika spojená se životem lidí na ulici. Program zacílený na poradenství a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek realizuje podporovaný preventivní program Sananim, z.ú. Sběr použitých injekčních stříkaček zajišťuje také městská policie. Ve spolupráci s ní je realizován i osvětový program Senior akademie, který seniory a zdravotně postižené seznamuje s možnými riziky a možnostmi, jak je řešit, nebo jak jim předcházet. Pro seniory byla letos realizována přednáška Osobní bezpečí seniorů. Městská část finančně podporuje realizaci preventivních programů zaměřených na rizikové chování v deseti školách. Na ochranu dětí před sociálně-patologickými jevy Rada MČ Praha 13 zřídila, v souladu se zákonem, jako svůj poradní orgán Komisi sociálně-právní ochrany dětí. Tato komise v současné době realizuje preventivní program pod názvem Preventivní minimum pro rodiče. Nejen stav okolního prostředí a veřejného vybavení působí na míru spokojenosti obyvatel, ale vliv na ni má bezesporu i pocit bezpečí. Městská část Praha 13 se ve spolupráci se strážníky, policisty, záchranáři i hasiči průběžně snaží, aby byl co největší.

Michala Králová