Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Košířský poklad se našel na stavbě

Je neděle 16. listopadu 2008. Stavební dělníci, provádějící opravu vlhké zdi uvnitř domu č. 20 v Duškově ulici v Košířích, prokopávají provlhlou stěnu v místě bývalého světlíku vedle schodiště do sklepa. Vzápětí se před nimi objevuje prostorná dutina, plná kovových předmětů. Dělníci začínají na světlo vytahovat kusy tyčoviny a nádoby s kovovými úlomky s tím, že jde o cín či olovo, zpeněžitelné ve sběrně. Po chvíli ale z nánosů prachu a sutin vytahují dva kalichy a další umělecké předměty. Zdá se, že se nebude jednat pouze o druhotné suroviny a dělníci oznamují telefonicky policii a TV Nova nález „pokladu“. Na místo přijíždí štáb televizního zpravodajství, policisté MOP Košíře a výjezdová skupina OŘ Praha II. Místo nálezu je třeba zajistit a zadokumentovat.

Policisté po ohledání místa zjistili, že tenhle poklad zřejmě nepochází z žádného aktuálního případu. Mezi předměty jsou nalezeny zetlelé útržky novin, na kterých je stále čitelný rok jejich vydání - 1947. Po zadokumentování místa nálezu jsou předměty, jejichž celková hmotnost dosahuje 400 kg, převezeny na policejní ředitelství Praha II. Zde teprve přichází mravenčí práce policistů. Každý předmět, každá mince, každý jednotlivý kus musí být očištěn, zadokumentován, vše musí být zaprotokolováno. Osm policistů dvanáct hodin nepřetržitě pracuje na roztřídění a dokumentaci předmětů. Rukama jim postupně prochází 6 000 mincí, stovky náramků, kalíšků, sakrálních předmětů. Každý kus je pečlivě zanesen do protokolu o nálezu. Tím ale práce policistů zdaleka nekončí.

Předměty jsou uloženy na bezpečném místě a policisté místního oddělení z Běhounkovy ulice kontaktují pracovníky Národního muzea a Uměleckoprůmyslového muzea za účelem bližší identifikace nalezených předmětů a případného zjištění okolností, za kterých mohl být poklad majitelem uschován v zazděné skrýši. Zde je na místě poděkovat PhDr. Janu Boublíkovi z numizmatického oddělení Národního muzea a PhDr. Světlaně Spiwokové, pracovnici Uměleckoprůmyslového muzea, díky jejichž obětavé práci bylo možno předměty blíže identifikovat. Co můžeme zatím k pokladu říci? Podle několika set kilogramů cínu i stříbra lze předpokládat, že majitelem pokladu byl pasíř či stříbrník. Proč poklad ukrýval a kam zmizel? Proč se později nepokusil alespoň část pokladu vyzvednout? Zde už se můžeme jen domýšlet. Nález obsahoval také větší množství říšských marek. Byl snad majitel pokladu odhalený a odsouzený kolaborant nebo patřil mezi odsunuté Němce? Proti tomu svědčí noviny

z r. 1947. Přišel o život násilnou smrtí při pokusu o přechod státní hranice po únorovém převratu? To vše jsou zatím jen hypotézy, které budou postupně prověřovány. Další prací na případu byl pověřen nprap. Petr Smrčka, jeden z nejzkušenějších policistů MOP Košíře. Jde o zcela ojedinělý případ, nálezů takového rozsahu není mnoho a další vyšetřování zřejmě přinese nové zajímavé poznatky, jakkoli jsou zde policisté spíše než s trestnou činností konfrontováni s bouřlivou historií kolem poloviny 20. století.

pprap. Zdeněk Bureš, nprap. Jan Váňa
místní oddělení policie Košíře (Běhounkova ulice)