Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proběhnou změny v autobusovém spojení

Proběhnou změny v autobusovém spojení

Obyvatelé Vidoulí a Hájů se konečně dočkají autobusového spojení do této odlehlejší oblasti Prahy 13. Po delších jednáních s hl. městem Prahou a společností ROPID bude zavedena zcela nová autobusová linka č. 168, obsluhovaná menším autobusem (tzv. midibusem). Linku také uvítají starší nebo zdravotně postižení občané, protože zajistí přímé spojení mezi poliklinikou Lípa, Kodymovou ulicí a nemocnicemi v Motole a Na Homolce. Kromě toho připravil Regionální organizátor dopravy (ROPID) od 11. prosince 2011 celou řadu změn v dalších autobusových linkách v jihozápadní části Prahy.

 

Z informací ROPIDu pro vás vybíráme:

 • Pro zlepšení a zrychlení spojení městských částí Praha 13 a Praha 17 bude posílena stávající linka 225 zavedením nové souběžné linky 214 ukončené na Bílé Hoře, která je v provozu v celodenním a celotýdenním rozsahu provozu se shodnými parametry jako linka 225. V uvedeném úseku tedy dochází ke zkrácení intervalu ve všech denních obdobích na polovinu. Lepší spojení mezi Jihozápadním Městem, Řepy a Ruzyní nabízí výhodnou alternativu ke zbytečnému zajíždění přes  centrum.
  
 • Autobusové linky 214 a 225 budou zajišťovat kompletní obsluhu Malé Ohrady, kde převezmou také kapacitu zrušené linky 142 a odkloněné linky 235, která již do zastávky Nad Malou Ohradou nebude zajíždět.
   
 • Velkou Ohradu bude i nadále obsluhovat kromě linky 174 stávající linka 235, nově i v ranní špičce, kdy převezme kapacitu rušené linky 211. Linka 235 bude mít v pracovních dnech rozšířenou kapacitu díky nasazení kloubových autobusů.
  
 • Z důvodu zjednodušení sítě je zrušena linka 184. Nahradí ji linka 179, která je v pracovní dny dopoledne, večer a o víkendu posílena na celé trase Nové Butovice – Letiště Ruzyně. Ve špičkách pracovních dnů je v úseku Nové Butovice – Petřiny – Sídliště Na Dědině posílena na poloviční intervaly.
   
 • Pro oblast Řeporyjí dochází ke sjednocení nástupu od metra B zastávce Luka, linka 256 je vedena spolu s linkami 230, 249, 301, 352 do obratiště Sídliště Stodůlky a nově se tak připojí k ostatním linkám z této lokality, což umožní efektivnější proklady spojů mezi zastávkami Luka – Řeporyjské náměstí. Jízdní řád linky 256 bude upraven a bude mít pravidelnější intervaly. Pro dopravu školních dětí bude zavedena školní linka 566 Řeporyjské náměstí – Píškova – Ovčí hájek.

 

Největší změnu přináší pro obyvatele Stodůlek – Hájů a Vidoule zřízení zcela nové linky 168, která zajistí spojení dosud neobsluhovaného území Stodůlek. Nová linka 168 bude jezdit v pracovních dnech přibližně od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut na trase Nové Butovice (B) – Poliklinika Lípa – Hůrka (B) – Kodymova – K Fialce – Za Mototechnou – Ordovická – Šafránkova – Motol – Nemocnice Motol – Na Šafránce – Nemocnice Na Homolce.

„Dlouho jsme usilovali o zajištění dopravní obslužnosti pro tuto oblast Stodůlek,“ říká starosta David Vodrážka. „Jsem velmi rád, že se Vidouláci a obyvatelé Hájů dočkali autobusu, který je dopraví na metro.“ Zavedení nové linky do složitého území, v němž převládá zástavba rodinných domů, bylo umožněno nasazením menších midibusů na pravidelné trasy. Midibusy jsou navíc nízkopodlažní, takže umožňují bezbariérovou dopravu vozíčkářů a dalších osob se sníženou pohyblivostí.

„Zejména pro starší občany je velmi praktické přímé spojení mezi poliklinikou Lípa a motolskou nemocnicí,“ oceňuje místostarosta Aleš Mareček, který má v kompetenci dopravu i sociální věci. „Pro vozíčkáře je také výhodná blízkost zastávky od domu pro zdravotně znevýhodněné v Kodymově ulici.“ Linka 168 zároveň na území městských částí Praha 5 a 13 přebírá kapacitu linky H2 pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu, která je zkrácena o úsek Florenc - Kodymova.

Vzhledem k tomu, že o zavedení linky 168 bylo definitivně rozhodnuto poměrně narychlo a je to linka zcela nová, bude mít zpočátku některé zastávky řešené provizorně, např. s využitím přenosných dopravních značek. „Intenzivně se pracuje na tom, aby všechny zastávky byly co nejdříve vybudovány,“ říká zastupitel Vít Bobysud, který v dopravní komisi podporoval zavedení autobusu do Hájů. „Někde je řešení snadné, jinde je složitější, ale všude se nakonec najde.“ O vývoji situaci vás budeme informovat na webu www.praha13.cz.

Podrobné informace o veškerých změnách ve vedení všech linek Pražské integrované dopravy naleznete na www.ropid.cz.

S využitím materiálů ROPIDu zpracoval Samuel Truschka

 

 

 

Vizualizace připravované paralelní dráhy s obslužnými komunikacemi – na obrázku vlevo. Vpravo je vidět současná hlavní přistávací dráha. Křížem přes obě dráhy vede vedlejší přistávací dráha, která je orientována směrem na Prahu 13.

Paralelní přistávací dráha dostala zelenou

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí) k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha-Ruzyně (tzv. paralelní dráhy). Kladné stanovisko je ovšem podmíněno splněním 71 opatření, mezi kterými je například úplné uzavření provozu letiště v nočních hodinách.

„Velmi vítám, že ministerstvo dalo záměru vybudování paralelní vzletové a přistávací dráhy na ruzyňském letišti zelenou,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Tento záměr Letiště Praha dlouhodobě podporujeme, protože zprovoznění dráhy, rovnoběžné se stávající hlavní dráhou, povede k výraznému snížení počtu vzletů a přistání na vedlejší dráze, takže klesne počet přeletů nad územím naší městské části.“

Ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě z 27. října uvádí, že ministerstvo při posuzování záměru vybudovat novou paralelní vzletovou a přistávací dráhu v délce 3 550 metrů a souvisejících investičních záměrů na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně velmi důkladně hodnotilo každou fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Se vší důkladností bylo přistupováno ke všem obdrženým připomínkám a podnětům, kterých ministerstvo od srpna 2005, kdy byl proces EIA zahájen, obdrželo od obcí, úřadů, veřejnosti a občanských sdružení více než 3 600.

Na základě předložených podkladů stanovilo ministerstvo ve stanovisku EIA 71 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný. Klíčovou podmínkou je například úplné zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24.00 do 5.29 hodin. Tímto opatřením budou respektovány požadavky oblastí s hustou zástavbou v dotčených lokalitách. Posudek vyžaduje použití systému monitoringu hlukové zátěže (dodržování podmínek ochranného hlukového pásma, dodržování standardních příletových a odletových tratí atd.) pro informování veřejnosti včetně požadavku na nezávislou kontrolu správnosti provádění tohoto monitoringu. Povinné bude také provádění periodických ověřování imisní situace v okolí letiště a musí být splněn požadavek na pokračování monitoringu ovoce a plodin v okolí letiště.

Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení a další). Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Příslušný stavební úřad, Úřad pro civilní letectví a další úřady jsou povinny převzít podmínky ze stanoviska EIA do svého rozhodnutí.

Ministerstvo životního prostředí uvádí, že jím vydané stanovisko EIA je vítězstvím okolních dotčených obcí, které uspěly s podmínkou uzavření nejen nové dráhy v nočních hodinách, ale celého letiště (po zprovoznění nové dráhy). V porovnání s jinými zeměmi nejde o nestandardní opatření.Na jiných evropských i světových mezinárodních letištích je uzavření provozu v nočních hodinách běžnou praxí. Úplné znění stanoviska EIA lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP090 nebo na adrese http://tomcat.cenia.cz/ v části stanovisko.

 

Jaké budou další kroky Letiště Praha při realizaci projektu jsme se zeptali ředitelky pro vztahy s veřejností a zaměstnanci Evy Krejčí.

Jaká další povolení musíte získat?


Po získaném kladném stanovisku EIA přijde na řadu územní a stavební řízení. V současné době připravujeme dokumentaci pro územní řízení.

 

Kdy předpokládáte začátek a konec stavby?


Podle stávajícího harmonogramu se dá očekávat začátek výstavby v roce 2014, nová dráha by pak mohla jít do provozu na přelomu let 2016 a 2017.

 

Nakolik stavba ovlivní provoz na ostatních drahách a provoz celého letiště?


V současné době je v provozních špičkách kapacita dráhového systému Letiště Praha vyčerpána a letadla musejí často čekat na přistání i na odlet. Paralelní dráha v budoucnu umožní rozložení provozu na dvě souběžné dráhy, což bude z hlediska provozu efektivnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Díky rozdělení příletů a odletů dojde také ke zvýšení bezpečnosti. Paralelní dráha navíc umožní zcela utlumit provoz na vedlejší dráze, jejíž letové tratě vedou nad hustě osídlenými částmi Prahy a zatěžují desítky tisíc obyvatel městských částí Praha 5, 6, 13 a 17.

 

Jak se tedy bude létat po vybudování dráhy?


Za standardních podmínek se veškerý provoz bude odehrávat na paralelních drahách, přičemž ta bližší k Praze bude používána primárně pro přistání a vzdálenější převážně pro vzlety. Vedlejší dráha bude využívána pouze v mimořádných situacích, kdy meteorologická situace znemožní bezpečný provoz letadel na hlavních dráhách. Nová souběžná ranvej navíc přispěje k optimalizaci řízení letového provozu a umožní stanovit nové standardní odletové tratě a jejich dodržování do větších vzdáleností od letiště. Zabrání se tak ve velké míře nutnosti odklonů letadel od publikovaných tratí při odletech a tím se sníží hluková zátěž v blízkosti letiště.

 

Kolik bude výstavba nové ranveje stát?


Předpokládané náklady spojené s její výstavbou se plánují okolo 9 miliard korun, které půjdou z vlastních zdrojů letiště, nikoli ze státního rozpočtu. Letecká doprava je totiž jako jediná samofinancovaná. Letiště Praha ročně odbaví 12 milionů cestujících, za posledních deset let se počet cestujících ztrojnásobil. Paralelní dráha, o které se uvažuje od 60. let 20. století, vyváží kapacitu mezi dráhovým systémem a terminály. Rozvojem letiště by také mělo vzniknout na 17 000 nových pracovních příležitostí.

Samuel Truschka