Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Izolační zeleň se musí obnovovat

Izolační zeleň se musí obnovovat

Pozornosti obyvatel Lužin neuniklo, že v okolí mostu přes Jeremiášovu ulici, který spojuje Velkou Ohradu se sídlištěm Lužiny, probíhá kácení některých stromů a probírka křovin. Jedná se o projekt Obnova a regenerace izolační zeleně, který městská část realizuje s příspěvkem Státního fondu životního prostředí. Od poloviny října probíhá revitalizace na zemním valu podél Jeremiášovy ulice v blízkosti ulic Mohylová a Píškova v délce zhruba 300 metrů. Důraz je kladen zejména na zvýšení funkčnosti stávající izolační zeleně, která odcloňuje obytný celek od prachu a hluku z rušné silnice. Izolační zeleň ve správě odboru životního prostředí byla v neutěšeném stavu a neplnila již svou požadovanou funkci. Neméně důležitá je také estetika, takže nový porost bude složen z kvetoucích keřů, ale bude proložen i okrasnými druhy listnatých stromů.

Při realizaci je dodržován přesný harmonogram prací. Nejprve proběhla probírka a pěstební zásah na izolačním pásu v keřovém i stromovém patru. Byly odstraněny především uhynulé a odumírající dřeviny. Pro svou vitalitu i funkčnost v ekosystému byly ponechány některé náletové vzrostlé stromy. Naopak byly odstraněny dřeviny, které nebyly pro požadované funkce vhodné nebo rostly v ochranném pásmu inženýrských sítí. Byly odstraněny náletové dřeviny s průměrem kmene do 10 cm, stromy se sníženou provozní bezpečností, poškozené nebo ty, které omezují v růstu sousední perspektivnější dřeviny. V ponechaném porostu byly odstraněny poškozené a odumřelé výhony. Porost byl prosvětlen v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců jdoucích po chodníku na koruně izolačního pásu. Byly odstraněny suché a odumírající keře a druhy nevhodné pro izolační funkci, např. čilimník, netvařec a přerostlé zimolezy.

Ještě v listopadu probíhala výsadba nových keřů a stromů. Nejvýraznější pozitivní změnou je nové stromořadí podél spodního chodníku. Je složeno z dubů červených, pyramidálních dubů letních, javorů červených, habrů obecných a platanů javorolistých. Mezi vysazenými keři jsou dřišťály Thunbergovy, mochny křovité a pámelníky Chenaultovy. Směrem k valu na stromořadí s keři naváže pás dalších keřů. Bude složen z tavolníku van Houtteova, tavolníkovce jeřábolistého, hlošiny mnohokvěté a stálezelené kaliny vrásčitolisté. Do vzniklých světlin po kácení bude vysazena stejná druhová skladba keřů. Keřové skupiny budou doplněny dalšími solitérními stromy – duby červenými, habry obecnými, javory červenými a mahalebkami obecnými. Nové výsadby budou mít trvalou péči, aby se brzy zapojily a kvalitně plnily funkci izolační zeleně a současně zkrášlovaly zdejší prostředí.

Dana Céová, odbor životního prostředí

 


 

Přesadit se dají i vzrostlé stromy

Stává se, že některé stromy byly v minulosti vysazeny na místa, kde se jim nelíbí nebo časem něčemu překáží. Takové stromy není vždy nutné pokácet. Existuje i možnost, jak poměrně vzrostlé stromy šetrně přesadit. Pokud jde o stromy s obvodem nad 30 cm ve výšce 130 cm, je potřeba je celý rok předem pečlivě zalévat, hnojit a připravit kruhovou rýhu ve velikosti obvodu koruny. Mladší stromy, které žijí na stanovišti pouze několik let, není nutné připravovat a lze je přesadit rovnou. Používá se speciální technika, která strom hydraulicky podebere a vyzvedne i s kořenovým balem. Předtím se na určeném místě vyhloubí jáma, do které pak bal přesně zapadne. Odbor životního prostředí má dobrou zkušenost s přesazením vzrostlých stromů z letošního jara. Tehdy byly přesazeny dva vzrostlé jehličnany a oba dobře prospívají. Na začátku listopadu bylo touto metodou přesazeno několik vzrostlých stromů v lokalitě Velká Ohrada a Lužiny. Práce opět zajistili pracovníci odboru životního prostředí prostřednictvím specializované zahradnické firmy. V budoucnu by tyto stromy musely být pokáceny, přestože byly v dobrém zdravotním stavu, jelikož se nacházely v blízkosti staveb, jiných stromů nebo na nevhodně zvoleném stanovišti.

Eva Beránková, odbor životního prostředí