Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SOUHLASILA

s poskytnutím grantů ve 2. kole grantového řízení v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2013 na předložené projekty v celkové hodnotě 140 000 Kč

 

SCHVÁLILA

předložený materiál Praha 13 – náměty k tvorbě Metropolitního plánu

 

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem FREKO, a.s., se sídlem Teplárenská 602/9, Praha 10 k veřejné zakázce na služby vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh smlouvy o dílo předložený spol. FREKO, a.s.
 

 

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Vybavení učeben ZŠ na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou – II

 

a

SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Vybavení učeben ZŠ na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou – II
 

 

a

JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků
 

 

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné plnění v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na Dořešení stavby rekonstrukce dětského hřiště Mezi školami – vícepráce formou výzvy k jednání jednomu zájemci spol. GARTENSTA PLUS s.r.o.
 

 

a

JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, včetně náhradníků

 

SCHVÁLILA

návrh smlouvy o vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 v zemském digitálním televizním vysílání předložený spol. AV-PARK, s.r.o.

 

SOUHLASILA

s podáním podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – Revize uspořádání funkčních ploch na území Západního Města; změna umístění části funkčních ploch VV – veřejné vybavení (školství)

 

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána spol. GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, Praha 10, k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění Dořešení stavby rekonstrukce dětského hřiště Mezi školami – vícepráce, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

a návrh dodatku ke smlouvě o dílo na stavební vícepráce předložený spol. GARTENSTA PLUS s.r.o.

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS