Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtvrtstoletí rozšířené výuky jazyků

Základní škola Mládí se od počátku 90. let profilovala jako škola s třídami s rozšířenou výukou jazyků. Ve školním roce 1990/1991 byly otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008 pedagogický sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který byl nazván Co se v Mládí naučíš. Vychází z bývalého Vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků. Prvním cizím jazykem zůstala angličtina, ale začínáme s ní již v první třídě.


Postupem času se rozvíjela nejen výuka cizích jazyků, ale také další aktivity školy – video projekty, organizace celostátní soutěže v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města, projektové dny, dramatizace v cizím jazyce, výměnné pobyty, spolupráce s partnerskou školou Neue Mittleschule v Gross Sankt Florianu v Rakousku, účast v rozvojových programech Comenius a Erasmus+, výjezdy do zahraničí, zahraniční pobyty učitelů v rámci dalšího vzdělávání, spolupráce s rodilými mluvčími, nakladatelstvím Oxford University Press a další. Mezi akce školy, které se viditelně zapsaly i do povědomí veřejnosti, patří jistě Halloween nebo Palačinkový běh. V neposlední řadě jsou to i úspěchy našich žáků v jazykových soutěžích a jejich úspěšné další studium na českých a zahraničních školách. Škola se stala partnerskou institucí Britské rady díky spolupráci při pořádání cambridgeských zkoušek z angličtiny a vedení jazykových kurzů ve škole a byl jí Univerzitou v Cambridge udělen certifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty těchto zkoušek.

Díky kvalitnímu pedagogickému sboru, nejprve v čele s ředitelkou Dagmar Novou a od roku 2009 pod mým vedením, se nám daří držet vysokou úroveň výuky, o které svědčí velký zájem ze strany rodičů. Ale také nabídky spolupráce ze strany mezinárodních i tuzemských organizací – např. Velvyslanectví USA a Velké Británie nebo asociací učitelů angličtiny, jako jsou britská IATEFL a americká TESOL. Od Britské rady dostala škola Evropskou jazykovou cenu Label za dlouholeté pořádání celostátní soutěže v angličtině Video pohlednice z mého města.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí