Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou INPROSAN, s.r.o., Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 – Střešovice k vyhlášení zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci s názvem Projektová dokumentace na přístavbu objektu kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova 1580 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou INPROSAN, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

informaci o procesu digitalizace archivu stavebního úřadu a SOUHLASILA s jeho pokračováním

SOUHLASILA

se směnou pozemků v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví společnosti Trigema Project Beta, a.s., a pozemků v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví společnosti Syntea software group, a.s., za pozemky v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to za těchto podmínek:

  1. hl. m. Praha zrealizuje výstavbu parkovacího domu P+R o kapacitě minimálně175 parkovacích míst (kapacita P+R 60+115 veřejné parkoviště), který budev souladu s územním plánem
     
  2. do doby výstavby parkovacího domu investor společnost Trigema Development, s.r.o., zajistí náhradní parkovací místa ve svém objektu č. p. 2835 o kapacitě60 parkovacích míst jako náhradu za P+R
     
  3. společnost Trigema Development, s.r.o., splní všechny podmínky stanovené hl. m.Prahou, zejména Institutem plánování a rozvoje

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci plochy před ZŠ Brdičkova

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou VISTORIA CZ, a.s., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybudování fitparku při ul. Janského, sídliště Velká Ohrada, blok C

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

SCHVÁLILA

složení pracovních skupin a řídící skupiny k návrhové části Strategického plánu MČ Praha 13 pro období 2018–2024 a harmonogram činností těchto skupin

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce  vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – rekonstrukce hřišť pod evid. č. P13 – 46126/2017 rozdělené na část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy a část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště

a SCHVÁLILA

pro část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy

výběr nejvhodnější nabídky, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a byla podána účastníkem Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem

pro část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště

výběr nejvhodnější nabídky, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a byla podána účastníkem Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS