Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

RADA MČ Praha 13 mj.

 • SCHVÁLILA
  rozbor hospodaření MČ Praha 13 (rozbor hospodaření hlavní činnosti, příspěvkových organizací a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem) a rozbor hospodaření základních a mateřských škol a Místního domu dětí a mládeže Stodůlky za I. pololetí r. 2006
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Výměna stávajících oken za plastová na základě vyřazovacích posudků - Ikon s.r.o., Centra a.s.“ a veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Sanace lodžií a opravy obvodového pláště Husníkova 2078-2082 ve správě Cen-tra a.s.“ v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o možnosti jednostranného zvýšení nájemného z bytu pronajímatelem v období od 1.1.2007 do 31.12. 2010 a
 • PŘENECHÁVÁ rozhodnutí o uplatnění možnosti zvýšení nájemného na nově zvolené samosprávné orgány MČ Praha 13 pro příští volební období
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o spolupráci ve věci opravy dětského hřiště v ul. Hostinského se spol. ESSO spol. s r.o.
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku 1103/1 v k.ú. Stodůlky o výměře 14.569 m2
   TJ Sokol Stodůlky, za podmínky využití sportovního areálu pouze pro sportovní účely
 • DOPORUČILA ZASTUPITELSTVU MČ
  schválit prodej bytových domů Husníkova 2083 a 2085-2087 včetně pozemků
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  zprávu z výběrového řízení na funkci vedoucího odboru sociální péče a zdravotnictví a
 • JMENOVALA
  na základě návrhu tajemnice ÚMČ Praha 13 JUDr. Černé a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-správných celků v platném znění, do funkce vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Mgr. Helenu Hájkovou s účinností od 1. 10. 2006
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  zápis z hodnocení nabídek přijatých v rámci výzvy k podání nabídek na akci „ Výstavba hřiště na minigolf v Centrálním parku, Praha 13 – Stodůlky“ a
 • PŘIDĚLILA
  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu minigolfového hřiště firmě ZaD stavební společnost, s. r. o.

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS