Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se bude vyvíjet Západní Město?

Jak se bude vyvíjet Západní Město?

Západní Město je na severu ohraničeno Rozvadovskou spojkou, na východě ulicí Jeremiášova, na jihovýchodě a jihu Řeporyjemi a železniční tratí a na západě Pražským okruhem. Část tohoto území spadá do správy MČ Praha-Řeporyje, větší část do správy MČ Praha 13.
Území zdobí několik přírodních a urbanistických pozoruhodností, které stojí za zvláštní ochranu. Protéká zde Dalejský potok doprovázený údolní nivou, leží tu Řepora – malebné údolíčko se středověkým skanzenem a jezírkem, přehlédnout se nedá Krteň – vyvýšenina s kostelíkem a hřbitovem, za pozornost stojí také původní usedlost Chaby nebo historické statky v Třebonicích.

 

 

Přestože většina pozemků v tomto prostoru je nezastavěná, nedá se Západní Město nazvat vyloženě „zelenou loukou“. Do území spadají Třebonice, Chaby, Krteň, několik větších komerčních a průmyslových areálů a jednotlivé stavby podél komunikací. V posledních letech vzniklo několik obytných celků severně od Řeporyj a nedaleko Makra. Zásadním přelomem ve vývoji území ale byla realizace projektu společnosti FINEP okolo západního výstupu ze stanice metra Stodůlky. Od roku 2008 zde byla postavena tzv. Britská čtvrť a několik komerčních objektů. Projekt Britské čtvrti je velmi úspěšný a společnost FINEP nyní začíná nabízet byty již čtvrté etapy.

Z hlediska zastavitelnosti lze celé území Západního Města rozdělit na dvě části, rozdělené zhruba tokem Dalejského potoka: Na území ležícím jihozápadně od Dalejského potoka nelze v současnosti bez definitivního uspořádání dopravních staveb a staveb technické infrastruktury stavět. Území ležící severovýchodně od Dalejského potoka lze zčásti zastavět, případná zástavba však musí být nejen v souladu s ukazateli stanovenými v platném územním plánu, ale musí mít i odpovídající dopravní napojení na komunikační systém a odpovídající řešení technické infrastruktury.

Kromě toho je výstavba limitována ochrannými pásmy, biokoridory, ochranou přírodních lokalit a památek. A samozřejmě také majetkoprávními vztahy, protože převážná většina pozemků je v soukromém vlastnictví.

Co se v oblasti Západního Města chystá? Aktuálně jde jen o dílčí projekty ve stadiu přípravy podkladů pro územní řízení: Obytný soubor Jeremiášova (severozápadně od Makra), projekt Příčka (rodinné domy mezi ulicemi Radouňova a Jáchymovská v Řeporyjích) a Malá Řepora (severovýchodně od skanzenu Řepora). Důležitou podmínkou dalšího rozvoje oblasti je výstavba páteřních komunikací, které zajistí dopravní obslužnost. V první řadě jde o Jinočanskou spojku, která by měla být dokončena v létě 2013. Dále jde o spojovací komunikace V 71, V 72, lepší napojení obchodních center a výhledově vybudování komunikace od Třebonic napojené na Jinočanskou spojku a stávající ulici K Třebonicům.

V současné době není na obzoru dostatečně silný investor, který by byl schopen obsáhnout nějakou větší část území. Pozemky patří mnoha různým soukromým vlastníkům a velkým oříškem bude už jenom je vykoupit a vytvořit tak větší celek pro realizaci stavebních záměrů. Z těchto důvodů nemůže mít ani městská část konkrétní představy o budoucí podobě Západního Města. Radnice Prahy 13 se samozřejmě v první řadě soustředí na to, aby vše, co na území vznikne, bylo v souladu s platným územním plánem hl. města Prahy, aby dopravní a technická infrastruktura byla řešena podle schválených generelů a aby byly realizovány veřejně prospěšné stavby. Prvořadým cílem radnice je, aby Třebonice a Chaby byly napojeny na veřejnou kanalizaci a vodovod nebo aby investoři bytové výstavby garantovali umístění předpokládaného počtu dětí ve školkách a školách, buď potvrzením stávající školy nebo garancí, že postaví novou. Současná situace ve stavebnictví ale naznačuje, že v blízké době se spíš na území Západního Města moc stavět nebude.

Samuel Truschka