Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro Pétanque pro Vás, z.s., ve výši 47 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vyhlásila

nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení dle §56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova

a schválila

zadávací dokumentaci včetně příloh

vyhlásila

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13

a schválila

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci

vyhlásila

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném řízení dle §53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského

a schválila

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021

schválilo

poskytnutí dotací v oblasti sociální pro období 2021 – 2023 (Program A) a pro rok 2021 (Program B) u žádostí s výší požadavku nad 50 000 Kč a návrhy typových smluv o poskytnutí dotace – dle příloh

schválilo

poskytnutí dotace ve výši 310 000 Kč pro SK Motorlet Praha, spolek poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč pro Petru Škábovou – plavecká a sportovní škola Bubble Trouble poskytnutí dotace ve výši 190 000 Kč pro SK Aktis Praha, z.s. a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválilo

akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zprávu za rok 2021

souhlasilo

s podáním podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy za podmínky, že budoucí záměr bude realizován dle předložené objemové studie Metro Nové Butovice/200904 včetně navržených sportovišť a volnočasových aktivit

a konstatovalo,

že budoucí záměr je nutné koordinovat s projednávaným záměrem severně od stanice metra Nové Butovice ve funkční ploše SMJ–K zejména z důvodu společné investice města a soukromého investora pro stavbu P+R podél Rozvadovské spojky

schválilo

vykoupení pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřená správa MČ Praha 13 – od jejich vlastníků, dle seznamu pozemků k vykoupení

schválilo

seznam pozemků k vykoupení, který obsahuje jména vlastníků, č. pozemků, cenu dle znaleckého posudku a cenu spoluvlastnického podílu
a typovou kupní smlouvou

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2021, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 8. 2021

Zpracovala Helena Šlitrová