Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyřiďte si včas povolení k odběru vody!

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.

Užíváte vodu například k zalévání zahrady, k napájení drobného zvířectva, jako živnostník pro zahradnictví či jako zemědělec k zavlažování či napájení zvířat? Nebo naopak vypouštíte odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod, z technologií, myček aut, penziónů? Pak musíte mít platné povolení. Povolení k odběru není samozřejmě potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou (např. vodárenskou společností) jako „zboží“.

Ke dni 1. 1. 2008 zanikne platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. 12. 2001. Povolení vydaná po 1. 1. 2002 budou platit i nadále. Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje (studny) určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.

Vyřiďte si povolení co nejdříve a nenechávejte to až na poslední chvíli!

Bližší informace naleznete na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo se můžete obrátit přímo na vodoprávní úřad – odbor stavební ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 293, kde obdržíte i formuláře žádostí.