Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozpočet na rok 2010 byl schválen

Rozpočet na rok 2010 byl schválen

Na svém prvním letošním zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpočet na rok 2010. Na rozdíl od předchozích dvou let nemohl být rozpočet schválen již před koncem roku kvůli pozdnímu schválení státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo se tedy sešlo 20. ledna speciálně kvůli rozpočtu a po rozpravě návrh rozpočtu jednomyslně schválilo.

Letošní rozpočet počítá s výdaji ve výši 348 191 000 Kč, v této částce je také zahrnuto financování splátky jistiny úvěru ve výši 11 612 900 Kč. Příjmovou stránku rozpočtu tvoří jednak dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.města Prahy a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmu bytů) - celkem bezmála 300 miliónů korun. Další část tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 48,6 miliónu (např. správní poplatky a poplatky z výherních automatů). Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2010 se počítá s přibližně 313 milióny neinvestičních výdajů a 23,4 miliónu na investice.

Tradičně nejvyšší částka z rozpočtu, přibližně 86 miliónů, půjde do oblasti školství. Z toho přibližně 67 miliónů tvoří neinvestiční příspěvky na běžný provoz všech základních a mateřských škol. Přes 16 miliónů je vyčleněno na opravy a údržbu budov škol, školek a Domu dětí a mládeže, na obnovu jejich vybavení, revize plynu a nezbytné opravy ve školních jídelnách. Milión korun je na školní akce v rámci zájmové činnosti mládeže.Téměř 44,4 miliónu korun je vyčleněno na údržbu zeleně, chodníků a vodních ploch.Na údržbu komunikací a na dopravní značení bude vydáno 7,2 miliónu korun, pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí je rozpočtováno téměř 8 miliónů korun. Z investičních výdajů je možno zmínit například 3 milióny na rekonstrukci ubytovny v Heranově ulici, 3 milióny na stavební úpravy povrchů chodníků a 2,5 miliónu na vybudování orientačního informačního systému městské části.

Schválený rozpočet však obsahuje pouze část předpokládaných investičních výdajů. Prostředky z prodeje bytových domů nejsou součástí rozpočtu a budou do něj zapojovány postupně v průběhu roku, stejně jako očekávané dotace z fondů EU. Kromě dokončení rekonstrukce KD Mlejn je v plánu např. zateplení budov poliklinik Lípa Centrum Nové Butovice, Hostinského a Janského (tam je přislíbena dotace z fondů EU). Kromě toho proběhne zateplení základních a mateřských škol, na které se nám také podařilo získat výraznou dotaci z evropských fondů. Připravuje se například také výstavba plaveckého bazénu na Velké Ohradě, rekonstrukce sociálního zařízení ve třech školách, obměna některých zařízení školních jídelen a rekonstrukce školních hřišť, zejména v mateřských školách.

V rámci investičních akcí v oblasti životního prostředí bude dokončena revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, budou provedeny celkové rekonstrukce několika dětských hřišť a nové sadové úpravy např. ve vnitrobloku Mohylová a Trávníčkova. Proběhne také revitalizace parku Panská zahrada, kde budou rekonstruovány dva rybníčky a dětské hřiště a dokončena fontána.O průběhu těchto akcí vás budeme ve STOPu pravidelně informovat.

Gabriela Kloudová, zástupkyně starosty

 


 

Chirurgie v poliklinice Lípa pokračuje

Zdravotní péči v oborech chirurgie, ortopedie, urologie a RTG v poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice poskytuje nový provozovatel - společnost Chirurgické obory Praha, s.r.o. K 31. prosinci 2009 totiž skončila nájemní smlouva mezi Městskou částí Praha 13 a společností CHIRO, s.r.o., která v poliklinice tyto obory provozovala.Městská část proto v souladu se zákonem o hlavním městě Praze v listopadu zveřejnila na úřední desce záměr pronajmout prostory v poliklinice. Ve stanovené lhůtě se přihlásili dva uchazeči - dosavadní provozovatel a společnost Chirurgické obory Praha, s.r.o. Oba uchazeči splnili stanovené podmínky, nabídli přinejmenším zachování dosavadní lékařské péče a pro společnost Chirurgické obory Praha rozhodla tedy vyšší finanční nabídka za pronájem prostor.

Společnost CHIRO měla lhůtu 15 dní na uvolnění ordinací. V budově byla po celou dobu v pracovních dnech v provozu chirurgická ambulance MUDr. Josefa Doležala s dvanáctihodinovou ordinační dobou, která přijímala své i nové pacienty. Pouze pacienti ortopedie a urologie byli požádáni, aby dočasně využili ortopedii v poliklinice Hostinského ve Stodůlkách a urologii v poliklinice Kartouzská na Smíchově, protože provoz těchto oborů v Lípě byl závislý na uvolnění ordinací původním nájemcem. Také rentgenová vyšetření byla smluvně zajištěna v Ambulantním centru pro choroby hlavy a krku na Slunečním náměstí.

Toto přechodné období při střídání nájemců bohužel hodně zkomplikovala negativní reakce společnosti CHIRO, která nepravdivě informovala přicházející pacienty i média, že se mění nájemce celé polikliniky Lípa nebo že s jejím odchodem úplně zanikla v poliklinice chirurgie. To byly naprosto nepravdivé informace. Dezinformacemi byli poškozeni nejen chirurgové a chirurgičtí pacienti, kteří šli zbytečně hledat pomoc jinam, ale také ostatní lékaři polikliniky, kteří ordinovali beze změn, ale jejichž pacienty fámy vylekaly. Změna provozovatele se přitom týká jenom několika ordinací v části prvního patra budovy.

Naštěstí po počátečních sporech došlo mezi oběma zdravotnickými zařízeními k dohodě a 14. ledna k podpisu smlouvy o prodeji veškerého zařízení ordinací a pracoviště RTG. Společnost CHIRO uvolnila všechny ordinace, které bylo poté nutno vymalovat a uvést do provozuschopného stavu. V pondělí 25. ledna začalo v budově polikliniky opět fungovat pracoviště RTG. Chirurgie je nadále v provozu v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Od února se předpokládá plný provoz i v oborech ortopedie a urologie. Společnost Chirurgické obory Praha, s.r.o., je připravena převzít všechny pacienty společnosti CHIRO, zdravotnická dokumentace je zachována. Lékařskou péči zajistí zkušení a kvalifikovaní lékaři, kteří většinou v Praze 13 již vykonávali nebo vykonávají lékařskou praxi. Za případné problémy, ke kterým v průběhu předávání ambulace došlo, se lékaři omlouvají.

David Zelený, zástupce starosty