Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s vyhlášením grantového řízení pro oblast sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2010 dle předložených Pravidel pro udělení grantu MČ Prahy 13 v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2010
   
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku formou jednacího řízení s uveřejněním dle § 22, § 29, § 30, § 31 a § 32 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, o veřejných zakázkách, na rekonstrukce energetických topných systémů v objektech 13ti mateřských škol Prahy 13 formou poskytování energetických služeb
   
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnějších nabídek k uzavření rámcové smlouvy, které byly podány uchazeči Podzimek a synové, s.r.o., Vltavín Holding stavební podnik, s.r.o., Navatyp Group, a.s. a Swietelsky stavební, s.r.o., neboť nabídky těchto uchazečů splnily požadavky zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení na Zateplení objektů základních amateřských škol v městské části Praha 13 a výběr nejvhodnější nabídky na dodávky zadané v otevřeném řízení na Kamerový systém v ZŠ a MŠ v rámci projektu Bezpečná Praha 13, která byla podaná uchazečem Interconnect, s.r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče byla posouzena jako vyhovující všem zadávacím podmínkám stanoveným zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky
   
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem Polyfunkční dům – Centrum Ovčí Hájek, pozemek parc. č. 2860/34, k. ú. Stodůlky, ulice Ovčí hájek za podmínky, že v rámci projednání územního rozhodnutí bude předložen návrh provozu na venkovním hlídaném parkovišti a v garážích uvnitř objektu, a to tak, že přednostní nabídka PS bude předložena rezidentům bytových domů v daném území
   
 • NESOUHLASILA
  s předloženým záměrem umístění čerpací stanice PH z důvodů:
  1) není zaručeno, že v budoucnu tato stanice bude sloužit pouze pro účely firmy ELPO, s.r.o.
  2) vzhledem k nevyhovující komunikační síti v daném území není další dopravní zatížení těžkou nákladní dopravou vhodné
   
 • SOUHLASILA
  s výjimečně přípustnou stavbou Explora Business Centre – II. etapa, ve smyslu schválené změny územního plánu č. Z 1000/00 (vydána usnesením ZHMP č. 30/86 dne 22. 10. 2009)
   
 • SCHVÁLILA
  - výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem spol. ATTO, s.r.o., k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Stavební úpravy v objektu MŠ Bronzová 4/2572, vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod značkou P13-59759/2009 a - výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem spol. Z & D stavební, spol. s r.o., k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Novostavba ubytovacího zařízení – Nový Kozel, vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod značkou P13-58988/2009
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy s firmou CZ Hannah, s. r. o. na Studii využitelnosti stávajících školních sportovních zařízení při deseti základních školách na území Prahy 13, školního zimního stadionu Bronzová a nově připravovaných akcí – školního bazénu v areálu ZŠ Janského a sportovní haly Na Haldě, a to vše s ohledem na záměry MČ a propojení těchto aktivit smoderními prvky školství, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu na základě výběrového řízení

 

ZASTUPITELSTVO MČ mj.

 • SCHVÁLILO
  rozpočet MČ Praha 13 na rok 2010 v těchto objemech:
  Celkem příjmy: 348 191 000 Kč
  Celkem výdaje: 336 578 100 Kč
  Financování: 11 612 900 Kč
  Výdaje vč. financování: 348 191 000 Kč a
   
 • ZRUŠILO
  provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2010 schválené ZMČ usnesením č. 428 ze dne 9. 12. 2009 a
   
 • POVĚŘILO
  Radu MČ Praha 13 provádět jednotlivé rozpočtové změny formou rozpočtových opatření v roce 2010 bez stanovení výše limitu a podávat průběžné informace o těchto opatřeních ZMČ Praha 13
   
 • SCHVÁLILO
  převody nevyčerpaných finančních prostředků z prodeje technologických celků na realizaci investičních akcí uvedených v přílohách materiálu č. 2 a 3 do roku 2010.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS